Profesor Jaroslav Smítal převzal v Banské Bystrici titul Doctor Honoris Causa

úterý 2. května 2017 8:00

2017 04 Smital DHC 1


Na základě podkladů Univerzity Mateja Bela zpracoval Martin Kůs

BANSKÁ BYSTRICA, OPAVA – Profesor matematiky a dlouholetý ředitel Matematického ústavu v Opavě prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., převzal ve čtvrtek 27. dubna 2017 čestný titul Doctor Honoris Causa. Ten mu udělila Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

2017 04 Smital DHC 2Opavský profesor si tuto poctu osobně převzal na slavnostním zasedání Vědecké rady Univerzity Mateja Bela a Vědecké rady Fakulty prírodných vied této univerzity v doprovodu současného ředitele Matematického ústavu v Opavě a prorektora Slezské univerzity v Opavě prof. RNDr. Miroslava Engliše, DrSc., zastupujícího rektora univerzity.

„Profesor Jaroslav Smítal je výnimočná osobnosť, ktorá sa zaslúžila o rozvoj matematiky na Univerzite Mateja Bela. Je tvorcom medzinárodne uznávanej česko–slovenskej školy diskrétnych dynamických systémov. Udelenie titulu „doctor honoris causa“  je zaslúženým ocenením jeho práce a je poctou aj pre Univerzitu Mateja Bela,“ uvádí se v rozhodnutí o udělení titulu.

Profesor Jaroslav Smítal se narodil v roce 1942 v Kroměříži. V roce 1959 odmaturoval a poté do roku 1961 pracoval jako stavební dělník. V roce 1966 absolvoval studium matematiky na Univerzitě Komenského v Bratislavě. V letech 1966–1980 působil na Přírodovědecké a poté, po jejím vzniku, do roku 1992 na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Od roku 1993 je profesorem na Slezské univerzitě v Opavě. V letech l990–1991 zastával funkci prorektora Univerzity Komenského v Bratislavě, v letech 1996–1998 prorektora Slezské univerzity v Opavě. Mezi léty 1993–1998 byl vedoucím Ústavu matematiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, v letech 1999–2005 a 2008–2016 zastával funkci ředitele Matematického ústavu v Opavě. V letech 1990–2001 byl předsedou komise pro obhajoby DrSc. v oboru matematická analýza, 1991–1996 místopředsedou Akreditační komise vlády Slovenské republiky, 1992–1998 členem Akreditační komise vlády České republiky, 1993–1998 předsedou subkomise pro matematiku a členem resp. předsedou komise pro přírodní vědy Grantové agentury České republiky. Dále je nebo byl členem nebo předsedou mnoha dalších komisí, vědeckých, redakčních a oponentních rad v České republice i v zahraničí. V prvních volbách členů Učené společnosti České republiky v roce 1995 byl zvolen jejím členem.
Profesor Smítal pracuje v teorii funkcí, funkcionálních rovnic a v teorii dynamických systémů. Typické pro Jaroslava Smítala bylo a je, že se ve své vědecké práci neizoluje, ale systematicky a cílevědomě k ní vede i své studenty. V Bratislavě a v Opavě vytvořil mezinárodně uznávanou vědeckou školu. Směle můžeme říci, že většina současných českých a slovenských matematiků, zabývajících se diskrétní dynamikou, jsou Smítalovy žáci.

Mezi nejvýznamnější pracoviště Smítalovy česko-slovenslé školy dynamických systémů patří právě Fakulta přírodních věd Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde aktivně pracuje jeho žák prof. Ľubomír Snoha, který tu podle Smítalova vzoru založil vědecký seminář dynamických systémů.

2017 04 Smital DHC 3Profesor Smítal je autorem nebo spoluautorem více než 100 vědeckých prací, většinou v prestižních zahraničních časopisech, a 10 knižních publikací (učebnice a monografie). Jeho práce mají více než 1300 citací v pracích a monografiích zahraničních autorů, z toho více než 500 kvalifikovaných citací. Profesor Smítal je "Associate Editor" časopisu Qualitative Theory of Dynamical Systems (Springer), člen redakční rady Aequationes Mathematicae (Birkhauser) a dalších dvou časopisů. Od roku 1994 je také zodpovědným řešitelem projektů Grantové agentury České republiky č. 201/94/1088, 201/97/0001 a 201/00/0859, 201/03/1153, 201/06/0318 "Dynamické systémy", a doktorského grantu 201/03/H152. Všechny ukončené projekty byly hodnoceny grantovou agenturou jako vynikající, s výjimkou posledního, doktorského grantu, který dostal hodnocení „splněno“. V letech 2002‒2004 byl zodpovědný řešitel výzkumného záměru  MSM192400002 "Globální analýza" a od roku 2005 výzkumného záměru MSM 4781395904 "Topologické a analytické metody v teorii dynamických systémů a matematické fyzice“, který byl v rámci průběžného hodnocení v roce 2007 zařazen do nejvyšší kategorie A. Dále je také spoluřešitelem grantu NSF (USA). Všechny projekty byly řešeny na Matematickém ústavu v Opavě.

Profesor Smítal přednášel na desítkách zahraničních konferencí a byl zván na desítky zahraničních univerzit (USA, Kanada, Portugalsko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Japonsko, Turecko, Rakousko, Německo, Omán, Holandsko, Dánsko, Polsko, Maďarsko, Ukrajina, Velká Británie). Je hostujícím profesorem University of Waterloo, Ontario, Canada (1982), University of Massachusetts, Amherst (l989, 1990, 1992 a 1995), University of California, Santa Barbara (1991), Universita Milano (1992, 1996 a 2003), CRM Barcelona (1994) aj. Vychoval téměř 20 vědeckých aspirantů a doktorandů, z toho sedm na Slezské univerzitě v Opavě. Jeho nejvýznamnějšími vědeckými žáky jsou (chronologicky): Prof. RNDr. L. Snoha, DrSc. (B. Bystrica), Doc. RNDr. K. Janková, CSc. (UK Bratislava), Prof. Dr. T. Gedeon (Montana State University, USA), Dr. N. Franzová (Langara Coll., Vancouver, Canada), Doc. RNDr. J. Bobok, CSc. (ČVUT Praha), Doc. RNDr. M. Štefánková, Ph.D. (SU Opava).

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015