Pojďme do hloubky, hledejme změny, aneb ohlédnutí za mezinárodní konferencí INFORUM2017

pondělí 26. června 2017 6:11

2017 06 UI Inforum1


Autorka: PhDr. Jindra Planková, Ph.D., Ústav informatiky

PRAHA, OPAVA – 30. – 31. května v Praze probíhala konference INFORUM 2017, na které vystoupila také Dr. Jindra Planková z Ústavu informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších konferencí v oblasti profesionálních informačních zdrojů v České republice, jejíž přesahy sahají i do dalších odborných témat z informační vědy a knihovnictví.

Prosazení a úspěšné naplňování nových výzev je vždy do značné míry dílem štěstí a náhody. Tímto pohledem se netají mnohé významné vědecké kapacity, ani podporovatelé v oblasti vědy, výzkumu, podnikání či technologického rozvoje. Naopak sami většinou přiznávají, že při počátečním prosazování stála buď šťastná shoda okolností, nebo osvícený přístup těch, kteří měli v moci vytváření podmínek pro naplňování dílčích úkolů a rolí. Stejnou paralelu lze sledovat při hledání vhodných teoretických východisek a praktického naplňování výzev k potřebným změnám v knihovnicko-informační oblasti. Při sledování aktuálních trendů narazíme na zajímavé souvislosti mezi teoretickými základy informační vědy, resp. informatiky a rozvojem praktických dovedností a aplikací k podpoře zásadních změn ve funkcích, činnostech a aktivitách moderních informačních institucí. Díky sledování teoretického zakotvení změn, jako zásadních výzev moderní společnosti, je možné zaznamenat a následně dosáhnout předpokládaného praktického uplatnění v celém spektru knihovnicko-informačních institucí.

2017 06 UI Inforum3Odborné, vysokoškolské a akademické knihovny a další informační instituce, jako součást obrovské digitální knihovny uspokojují potřeby svých uživatelů nejen prostřednictvím tradičních informačních pramenů, které se nacházejí přímo v prostorách těchto institucí, ale také díky elektronickým informačním zdrojům. S rozvojem internetu a procesů zprostředkování a zpřístupňování elektronických informací dochází ke změnám v nabídce informačních služeb knihoven. Knihovny a informační střediska postupně umožňují svým uživatelům pracovat s novými elektronickými informačními zdroji, bez ohledu na jejich geografické umístění, nebo jazykový původ.

V knihovnách v České republice začal nástup elektronických informačních zdrojů v polovině 90. let 20. století. V současné době mohou uživatelé českých vědeckých, odborných i veřejných knihoven využívat kvalitní informační zdroje. Většina informačních zdrojů pochází z nabídky specializovaných společností, které na základě uzavřených smluv umožňují plnohodnotné využití jednotlivých databází a zdrojů. V souvislosti s narůstající nabídkou elektronických zdrojů jednotlivých českých a především zahraničních producentů a distributorů, musí informační pracovníci a knihovníci stále sledovat aktuální zdroje a zvažovat možnosti jejich dalšího zpřístupnění ve vlastních knihovnách.

Proto jsem velmi ráda, že jsem se také já mohla v závěru měsíce května (30. – 31. 5. 2010) aktivně zúčastnit mezinárodní konference o profesionálních informačních zdrojích s názvem „INFORUM2017“. Letošní, již 23. ročník, proběhl opět na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze, pod organizačním vedením pracovníků firmy Albertina icome Praha s.r.o., jednoho z nejvýznamnějších distributorů elektronických informačních zdrojů v České republice.

Konference INFORUM2017 je jedinečnou akcí v České republice, která je zaměřena na elektronické informační zdroje. V rámci konference jsou každoročně prezentovány nejen aktuální otázky vývoje, dostupnosti a praktického využití profesionálních elektronických informačních zdrojů v knihovnách a informačních institucích v České republice, ale také zásadní otázky dalšího směřování knihoven, v rychle se měnícím informačním prostředí.
 

Letošní program konference byl zaměřen na několik klíčových oblastí: Rozvoj dovedností k potřebným změnám knihoven; Archivace a digitalizace; Podpora vědy a výzkumu, Otevřený přístup; Technologie a práce s daty; Digitalizace ve službách výzkumu, kultury, paměti a vzdělávání; Sociální média. V rámci jednotlivých sekcí vystoupila se svými příspěvky řada významných odborníků, kteří se zabývají nejrůznějšími aspekty práce s daty, informacemi, v oblasti digitalizace a archivace kulturního dědictví, či se zaměřují na rozvoj potřebných kompetencí a dovedností k prosazení zásadních změn v oblasti knihoven. Mezi přednášejícími tedy nechyběli představitelé jak teoretického i praktického zázemí knihovnicko-informační profese z České republiky i zahraničí (např. Carl Grant, University of Oklahoma Libraries; Fiona Greig, University of Surrey; Yvonne Ng, Witness; Vít Richter Národní knihovna v Praze; Filip Šír, Národní muzeum Praha, aj.), tak zástupci z řad producentů a distributorů EIZ (Meinhard Kettler, ProQuest; Cem Üzüm, Springer Nature; Chris Houghton, Gale, aj.).
        
2017 06 UI Inforum2Hlavní snahou organizátorů konference bylo podpořit mezinárodní kontakty a spolupráci v oblastech dalšího vzdělávání a konkrétního využívání profesionálních elektronických informačních zdrojů v ČR, zkvalitnit přenos znalostí a informací k uživatelům, resp. rozšířit praktické dovednosti využití nových nabídek a možností zdrojů mezi odborníky v oblasti knihovnictví a informační vědy. Nedílnou součástí bylo také podnítit diskuzi ke změnám přístupu ke knihovnám a informačním institucím, jako zásadním prvkům nově budované informační infrastruktury.
Osobní aktivní účast na konferenci INFORUM2017 vnímám jako velmi přínosnou, a to nejen z pohledu získání nových impulzů k dalším pedagogickým, vědeckým činnostem a studijním účelům, ale také proto, že jsem přednesla přednášku na téma „Informační vzdělávání na cestě k inkluzi“. V rámci příspěvku jsem se zabývala aktuálními otázkami informačního vzdělávání a poukázala jsem na zásadní prvky konceptu inkluze ve vzdělávání. Kdy z pohledu přímých účastníků vzdělávacích procesů jsou právě informační specialisté a knihovníci často chápáni jako asistenti vzdělávání, na kterých může být úspěch či neúspěch inkluzivního vzdělávání do značné míry závislý. Snad proto je nutné nalezení potřebné shody při přípravě, zpracování a prosazení strategie práce se znevýhodněnými uživateli knihoven v prostředí speciálních informačních institucí, včetně odborných knihoven.

Jako jedna z mnoha desítek účastníků mezinárodní konference INFORUM2017 musím konstatovat, že sledovat veškeré dění v průběhu konferenčního jednání bylo velmi náročné, ale zároveň i značně inspirativní pro mou další pedagogickou i vědeckou činnost. Domnívám se, že se organizátorům podařilo skloubit teoretické poznatky a praktické zkušenosti, týkající se užití moderních profesionálních informačních zdrojů v oblastech vědy a výzkumu v ČR. Myslím si, že velice kvalitní odborný program, příjemná atmosféra města a krásné slunečné dny přispěly k tomu, že většina účastníků konference bude na setkání ráda vzpomínat. A to nejen z pohledu prohloubení vlastních teoretických znalostí a praktických zkušeností, ale také pro získané osobní kontakty pro další prohlubování spolupráce mezi knihovnami, informačními institucemi a samotnými producenty a distributory elektronických informačních zdrojů. 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015