Na půdě FVP se diskutovalo nad výsledky sociologického monitoringu edukace v ČR

pondělí 7. září 2015 9:12

 Autoři: Marek Cetkovský, Martin Kůs

Foto: Martin Kůs

OPAVA - Ve čtvrtek 3. září 2015 se v nových prostorách Fakulty veřejných politik na Bezručově náměstí 14 v Opavě uskutečnil tematický seminář k výsledkům celorepublikového výzkumu pod názvem Sociologický monitoring vzdělávacích vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice, s reg. č. CZ.1.07/1.2.00/47.0009, který byl vypsán Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále MŠMT) v rámci evropských strukturálních fondů.

OPVK popularizace

Mezi více než třemi desítkami účastníků byli zastoupeni nejen členové řešitelského týmu Centra empirických výzkumů (CEV) a představitelé pedagogických a vzdělávacích institucí, ale také zástupce Rady vlády pro záležitosti romské menšinu Úřadu vlády ČR, představitelé MŠMT, České školní inspekce a externí spolupracovníci přímo z terénu školských institucí a sociálních odborů, kteří na výzkumu aktivně participovali.

Do výzkumu, který probíhal od léta 2014, bylo zapojeno celé území ČR s jedinou výjimkou, kterou se stalo hl. město Praha. Foto: Martin KůsPrezentované výstupy se, dle slov hlavního řešitele doc. PhDr. et PhDr. Martina Kaleji, Ph.D., dotýkají přibližně 100 tisíc dětí a žáků z více než 600 sociálně vyloučených lokalit nacházejících se na území ČR.

Rozhovor o výsledcích výzkumu s doc. Martinem Kalejou najdete zde

Program konference byl rozdělen do dvou, možná můžeme říci do tří bloků. Po nezbytném představení fakulty a shrnutí činnosti CEVu se ke slovu dostali přednášející, kteří se v úvodním bloku věnovali období předškolního vzdělávání, tedy oblasti mateřských škol a školních klubů, přičemž vedle domácích představili i příklady dobré praxe v zahraničí – zmíněno bylo Norsko i daleké Filipíny. Mezi diskutovaná témata patřilo například pojmenování překážek, které znesnadňují sociálně znevýhodněným dětem účast v předškolním vzdělávání. Ve druhém bloku se pak zaměřili na období docházky do základní školy, důležitým úkolem bylo porovnání dosažených výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v různých typech škol. Foto: Martin KůsV obou případech bylo mimořádně zajímavé porovnání výsledků empirické výzkumné práce v terénu s vizí a plány vládních a ministerských úřadů. Třetí blok byl ve znamení vzájemné diskuse odborníků a praktiků, kterých se konferenční problematika týkala.

Všechny příspěvky se nesly v odborném duchu a byly nabyty informacemi, některé z nich svou obsažností mohly směle aspirovat na vlastní seminář, a proto se v nejednom případě muselo velmi zkracovat, což jen dokládá obrovský potenciál a aktuálnost tématu. Přestože se jednalo primárně o prezentaci výsledků výzkumu, tedy empiricky zjištěných dat, každý z přednášejících si našel prostor pro doplnění vlastních poznatků z každodenní praxe.

Foto: Martin KůsByly to právě zaznívající zkušenosti z terénu, které neustále připomínaly, že data se v žádném případě nezískávala „od stolu“, ba právě naopak. Osobní zkušenosti Mgr. Michaely Formánkové z centra Salinger v Hradci Králové rozproudily takovou diskusi, že ji bylo nutné z důvodu dodržení časového harmonogramu korigovat a částečně odložit na poobědovou neformální část programu. Velký ohlas mělo také vystoupení docenta Kaleji, který ve svém příspěvku přednesl několik kritických až alarmujících zjištění v oblasti (ne)připravenosti pedagogů k edukaci žáků ze sociálně vyloučeného prostředí. To, že prezentací svých výsledků uhodil hřebíček na hlavičku, nejlépe dokládaly živé reakce doprovázené souhlasným pokyvováním v řadách posluchačů, které se pravidelně střídalo se zděšeným úžasem nad odhalenými nedostatky.

Foto: Martin KůsVšichni účastníci pozitivně hodnotili celkovou tematickou propojenost jednotlivých vstupů, které podaly ucelený obraz českého vzdělávání v prostředí sociální exkluze. V průběhu semináře vyvstalo mnoho otázek, které naznačily možné směry dalšího výzkumu. Za všechny můžeme zmínit problematické vztahy mezi pedagogickými odborníky a rodiči, nebo prokázanou neuspokojivou orientaci českých pedagogů v klíčových tématech a pojmech oblasti sociálního vyloučení. Mnohem důležitější je ovšem význam těchto problematických bodů s ohledem na připravované změny v českém školství.

Foto: Martin KůsJak už bylo zmíněno na začátku, prezentace výsledků probíhala uprostřed čilého stavebního ruchu v rekonstruovaných prostorách na Bezručově náměstí. Z toho vyplývající provizoria v podobě malé katedry, jejíž adekvátní náhrada je teprve na cestě, nebo tvrdých židliček určitě nemohla zkazit dojem z celé akce. Obzvlášť, když bylo pro všechny účastníky v průběhu celého semináře připraveno chutné občerstvení a celý oficiální program potom uzavíral společný oběd.

Ještě v září tohoto roku budou výsledky empirických výzkumů prezentovány přímo na některých místech, kde výzkum probíhal. V 15. září 2015 to bude v Sokolově a 25. září 2015 se místem setkání a prezentace stane Krnov. Výsledky jinak velmi širokého výzkumného spektra se také objevily či ještě objeví v několika monografiích a stanou se tak dostupnými i pro širokou odbornou či laickou veřejnost. Přímo na konferenci pak o výsledky projevili velký zájem sami zástupci Úřadu vlády ČR a MŠMT.  

Co je to Centrum empirických výzkumů?
Centrum empirických výzkumů (CEV) Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě se věnuje především koordinaci aktivit fakulty v oblasti aplikovaného výzkumu a veřejných zakázek. Vzniklo k 1. srpnu 2013 a jeho vedením byl pověřen dr. Dušan Janák.
Hlavní náplní práce CEV jsou již zmiňované vědecké a výzkumné aktivity, ať už vlastní práce v oblasti aplikovaného výzkumu nebo metodologie společenských věd. CEV rovněž vychází vstříc poptávce veřejného sektoru. Dále poskytuje metodologické supervize pro empirický výzkum ústavům, tj. pomoc při návrhu metodiky, tvorbě projektů i organizaci empirických výzkumů. Významná je rovněž pedagogická (výuka metodologických předmětů pro všechny obory fakulty), osvětová a publikační činnost pracovníků. Do aktivit CEV jsou zapojeni především akademičtí pracovníci a významně také studenti doktorského studia fakulty.
Více o CEVu na webové prezentaci http://www.slu.cz/fvp/cz/centrum-empirickych-vyzkumu.


Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015