2018 02 UI knihy konference 6

Profesor Ryszard Nowicki, jeden ze zahraničních účastníků opavské kenference, na setkání v polské Poznani v roce 2015. Foto: Archiv Ústav knihovnictví


OPAVA - Knihovníci, zaměstnavatelé knihovníků - manažeři knihoven, zřizovatelé knihoven, studenti knihovnictví, vyučující, vědečtí pracovníci, přátelé knihoven, čtenáři… Těm všem a dalším je určena mezinárodní konference Kniha ve 21. století, která se koná ve středu 7. února 2018 v univerzitním areálu Hradecká 17. Slavnostní zahájení je naplánováno od 9 hodin v  konferenčním sále H3. Úvodní slova budou mimo jiné patřit děkanovi Filozoficko-přírodovědecké fakulty prof. RNDr. Zdeňku Stuchlíkovi, CSc., a primátorovi Statutárního města Opavy Ing. Radimu Křupalovi.

Hlavní organizátorkou je vedoucí oddělení knihovnictví Ústavu bohemistiky a knihovnictví PhDr. Libuše Foberová, PhD.. jež ke konferenci uvedla:
„Cílem konference je jak reflexe současného stavu knihovnictví u nás, na Slovensku a v Polsku, tak nárys možných scénářů budoucího vývoje. Konferencí bychom rádi vyvolali širokou diskusi, zda současný stav knihoven odpovídá potřebám společnosti a kam je nutné knihovny dlouhodobě směrovat. Formou panelové diskuse chceme zprostředkovat interaktivní výměnu názorů a zkušeností od velkých osobností knihovnictví.“

Základní otázky
Základní otázky konference zní: Chcete se poučit z jejich zkušeností a know – how? Jak hodnotí současnou situaci v oblasti knihovnictví? V čem spatřují nové příležitosti a hrozby pro knihovny?

Přijďte se tedy zapojit do neformální panelové diskuse a položit otázky zajímavým hostům. Moderovat panelovou diskusi budou Mgr. Miroslava Sabelová – ředitelka Knihovny města Ostravy a renomovaná odbornice v oblasti knihovnictví a Mgr. Emílie Antolíková, ředitelka Hornozemplínské knihovny ve Vranově nad Teplou, jinak též renomovaná odbornice na komunitní knihovnictví. Shrnutí a závěr konference přednese předsedkyně SKIP 10 Mgr. Zuzana Bornová, ředitelka Knihovny Petra Bezruče v Opavě.

Organizátory konference jsou Slezská univerzita v Opavě, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Svaz knihovníků a informačních pracovníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje - SKIP 10 a jejími mediálními partnery Knihovna – knihovnická revue – vydává Národní knihovna ČR, DUHA - Informace o knihách a knihovnách z Moravy - vydává Moravská zemská knihovna v Brně, Čtenář – měsíčník pro knihovny - vydává Středočeská vědecká knihovna v Kladně.
Výstupy z konference budou prezentovány v médiích, zejména v časopisech Knihovna – knihovnická revue, v Duze a ve Čtenáři.

Řečníci panelové diskuse
2018 02 UI knihy konference 1Profesor Tomáš Kubíček je ředitelem Moravské zemské knihovny v Brně, literárním vědcem a pedagogem. Vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, pedagogicky působil na Filozofické fakultě UK v Praze a Filozofické fakultě UP v Olomouci. V letech 1996-2011 pracoval jako vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR a od roku 2011 vedl katedru bohemistiky FF UP v Olomouci. Je autorem řady studií a monografií a členem oborově významných vědeckých společností a redakčních rad.

Docent Jaromír Kubíček působí na Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě. Inicioval v roce 2002 založení Sdružení knihoven ČR a do roku 2010 byl jeho předsedou. V roce 2000 mu byla udělena Medaile Z. V. Tobolky. Dlouhé roky vedl Moravskou zemskou knihovnu v Brně, zasloužil se o výstavbu nové moderní budovy a založil studium knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně. Řadu let aktivně působí v Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně, jímž je předsedou. Je autorem několika desítek odborných publikací a stovek studií a článků. Specializoval se na sestavování regionálních bibliografií, které redigoval v edici Bibliografie a prameny k vývoji Moravy (v letech 1974–2014 v ní vyšlo 55 svazků) a na většině z nich se podílel i autorsky. Sestavil Bibliografii k dějinám měst ČR (1997) a rozsáhlou edici Česká retrospektivní bibliografie, v níž jako hlavní autor vydal 11 svazků soupisu novin a časopisů vydávaných v českých zemích od počátku do roku 1945 (2004–2010).

2018 02 UI knihy konference 2Docent Richard Papík vede Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Do roku 1994 pracoval deset let v oblasti VTEI zejména jako rešeršní specialista. V letech 2002 – 2012 vedl ÚISK FF UK v Praze a v období 1994 až 2000 byl také rešeršním specialistou společnosti Medistyl. Jeho odbornou výukou i praktickou specializací jsou zejména rešeršní strategie pro vědu, výzkum a inovace, světová databázová centra, online databáze a elektronické informační zdroje. Je mj. odborníkem na techniky racionálního a rychlého  čtení.

Profesor Milan Konvit působí na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Dříve byl ředitelem Výzkumného a vývojového centra zaměřeného na rozvoj multimediálních 2018 02 UI knihy konference 4a telekomunikačních služeb, vykonával funkci koordinátora Centra excelence pro EUR (International telecommunication union ITU, Geneva). Založil studium knihovnictví na Žilinské univerzitě. V centru jeho výzkumné pozornosti je zejména teorie komunikace, dokumentace a prezentace kulturního a vědeckého dědictví, rozvoj lidských zdrojů a věnuje se strategickým studiím zaměřeným na vývojové trendy ve společnosti. Je autorem celé řady odborných publikací, ale vydává i beletrii.

Zahraniční řečníci
Profesor Ryszard Nowicki z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii, Bydgoszcz – Polská republika. Profesor R. Nowicki vede Katedru Informační studia a knihovnictví v Bydhošti na Univerzitě Kazimíra Velkého v Polské republice. Zajímá se o historii knih z poválečných let (1947 - 1955). V tomto duchu se odvíjí jeho bohatá publikační i výzkumná činnost. Věnuje se kritické analýze archiválií. V Poznani se koná každoročně oceňování knih u příležitosti Dne knihy, dne 4. 11. 2015 byla oceněna jeho kniha: Ryszard Nowicki, Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015. ISBN 978-83-8018-028-4. Stala se nejlepší akademickou knihou v roce 2015.


2018 02 UI knihy konference 5Profesor Dušan Katuščák je vysokoškolský pedagog a manažer. Od roku 2000 do 4. 5. 2012 zastával funkci generálního ředitele Slovenské národní knihovny v Martině. Ve Slovenské národní knihovně pracoval od roku 1968. Jako jeden z prvních v Evropě vytvořil strategii digitalizace. Inicioval vznik digitalizačního pracoviště ve Vrútkách, které je špičkové, včetně restaurování knih, dlouhodobé ochrany fondu a s linkou pro masovou digitalizaci. Oblasti profesionálního zájmu: bibliografie, knihovní věda, standardizace, digitalizace, informační politika, internetizace knihoven, dokumentace kulturního dědictví, ochrana písemného dědictví. Jeho publikační činnost je velmi bohatá. 
 
2018 02 UI knihy konference 7Docent Pavol Rankov působí na Katedře knihovní a informační vědy Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Zkoumá současnou informační a znalostní společnost, média a mezilidskou komunikaci. Výzkumnou pozornost věnuje dále remediaci v kultuře a zkoumá fenomén čtení. 

pozvnka K21 2018