2018 02 doc sebestova 1

KARVINÁ – Na dnešním zasedání kolegia rektora Slezské univerzity v Opavě se nejen rokovalo o záležitostech školy, ale přišla také slavnostní chvíle. Tou bylo předání jmenovacího dekretu docentkou Ing. Jarmile Šebestové, Ph.D., z Katedry podnikové ekonomiky a managementu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Jmenovací listinu a příslušné osvědčení laureátce osobně předal rektor doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

Dnes již docentka Šebestová úspěšně habilitovala v oboru Podniková ekonomika a management přednesením přednášky před Vědeckou radou Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě na jejím zasedání dne 16. listopadu 2017. Předtím úspěšně obhájila svoji habilitační práci s názvem Promyšlená strategie nebo jen adaptabilita? Vybrané aspekty chování malých a středních podniků jednak před pětičlennou komisí, jíž předsedal prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA, z Vysokého učení technického v Brně, a rovněž před svými oponenty - prof. Ing. Miroslavem Žižkou, Ph.D., z Technické univerzity v Liberci, doc. Ing. Hanou Mohelskou, Ph.D., z Univerzity Hradec Králové a doc. Ing. Romanem Zámečníkem, Ph.D., z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na základě konstatování habilitační komise, že uchazečka nejen splnila zákonné podmínky, ale i překročila stanovené požadavky, bylo udělení titulu docentky navrženo.

2018 02 doc sebestova 2Docentka Jarmila Šebestová je absolventkou Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, kde postupně úspěšně dokončila studia všech akreditovaných stupňů. V roce 2007 dokončila doktorské studium v oboru Podniková ekonomika a management. Ještě před ziskem doktorského titulu začala působit také pedagogicky na své alma mater, kde dnes zastává pozici odborné asistentky Katedry podnikové ekonomiky a managementu OPF. Přednáší celkem šest předmětů v oblasti Ekonomika podnikání v obchodě a službách a v oboru Marketing, management v bakalářském i navazujícím magisterském stupni studia.
Dosud vedla 141 diplomových prací svých posluchačů. Je spoluautorkou tří učebnic a autorkou nebo spoluautorkou deseti studijních textů. Další texty doc. Šebestové byly publikovány v odborném tisku – dva vědecké články s impaktním faktorem, osm v databázi Scopus a 19 článků časopisech zalistovaných v jiných databázích.
V rámci své odborné praxe se účastní konferencí, kde vydala celkem 21 příspěvků na WoS (stejný počet má na WoS i citací) a dalších 50 příspěvků. Přednášela rovněž na univerzitách Karelia university (v letech 2005 až 2016) a Universitatea Alexandra Ioan Cuza din Iaşi (2017).

Významnou součástí práce docentky Šebestové je také vědecko-výzkumná činnost. Věnuje se zejména problematice malých a středních podniků v kontextu regionálního rozvoje, kdy se zaměřuje na jednotlivé aspekty podnikání, jako jsou motivace k podnikání, strategie podnikání či specifické směry podnikání. V posledních letech se aktivně podílela na řešení několika výzkumných projektů, financovaných jak externími, tak interními zdroji.

Že je ve svém oboru Jarmila Šebestová tak úspěšná není nic nečekaného. Podnikání má doslova v genech. Dovolujeme si citovat z článku, který o ní vyšel v bulletinu Otevřeně Poutavě neFormálně, který vydává OPF v Karviné:
„Podnikání neodmyslitelně patřilo k mojí rodině tím, že praděd vlastnil jednu továrnu v Lomnici nad Popelkou. Ta by letos, pokud by měla vhodného pokračovatele, oslavila více než sto let svého trvání. Tím se vysvětluje, že tento směr je prostě v rodině “geneticky“ daný a to zejména v oblasti malého a středního podnikání, což se stalo mým osudem od prvního kroku na OPF,“ uvádí v článku nové docentka, která se vyjádřila i k zisku tohoto titulu: „Dosažení habilitace je pro mě konec jedné etapy, strávené mezi malými a středními podniky, jejich zkušenostmi, které jsem se snažila a budu se snažit předávat dál. A právě tady, u tohoto milníku, si zase člověk uvědomí svou holou nevědomost a vidí další zavřená vrátka tajemné komnaty poznání, kterou ještě neotevřel.“