2013-08-29 rektoratDnes je objekt Na Rybníčku 1 v Opavě považován za přirozené administrativní centrum Slezské univerzity (SU) a nikoho ani nenapadne, že by tomu snad mělo být jinak. Přesto cesta k celkové rekonstrukci a zhodnocení této budovy nebyla snadná a vedle finančních prostředků si vyžádala i nemalé lidské úsilí - stavbařů, památkářů i těch, kdo ji za SU zajišťovali.

Objekt byl získán bezúplatným převodem před 15 lety od státu, který zastupoval tehdejší Okresní úřad v Opavě, přičemž původní záměr nového využití předpokládal, že se budova stane správním centrem nejen univerzity, ale rovněž všech jejích opavských součástí. „Vedení Filozoficko-přírodovědecké fakulty však toto řešení neakceptovalo s ohledem na nutnou úzkou vazbu s fakultními pracovišti, a proto byl záměr změněn v tom smyslu, že objekt poslouží potřebám rektorátu a Matematického ústavu,“ uvedl na podzim 2003 v hodnocení průběhu dva roky trvající rekonstrukce kvestor SU Ing. Jaroslav Kania.

Stavba, projektovaná jako vojenská administrativní budova, je dílem rakouského architekta Alfreda von Stutterheim, který v letech 1908-1909 v Opavě působil na postu městského architekta, a její realizace ve městě završila výstavbu souboru komplexů určených vojsku. Jak projekt, tak finanční otázky se staly předmětem dlouhých jednání. Od prosince 1908, kdy se jím rada města zabývala, uplynuly ještě celé čtyři roky do schválení jeho definitivní podoby. Nepodařilo se proto naplnit původně uvažovaný termín dokončit budovu v roce 1913 a hotová byla až v prosinci o rok později.

Armádě objekt sloužil po dlouhá desetiletí; mnozí Opavané jej dobře poznali jako Armádní klub, později Vojenský klub, generace mladých v jeho prostorách absolvovaly taneční kurzy. Dnešní aula a přilehlé prostory největšího sálu sloužily též k pořádání velmi úspěšných plesů. Listopadové události 1989 ale tuto historii uzavřely a převedení budovy na SU znamenalo počátek zcela nové kapitoly jejího využití.

Na tomto místě se jistě sluší jmenovat ty, kdo budovu vojenské posádky pomohli zasvětit novému poslání. Na místě Alfreda von Stutterheim stál při rekonstrukci Ing. arch. Erhard Jarosch a jeho kolegové ze Slezské projektové společnosti Opava (za všechny další uveďme Ing. Věru Matyáškovou), interiéry vznikly pod dohledem Mgr. Jiřího Žlebka a provedla je firma Intext Krnov Ing. Vladislava Uličného. V roli koordinátora a generálního dodavatele části slaboproudy vystupovala společnost Siemens. A nakonec, ne ale na posledním místě, ba právě naopak - generálním dodavatelem stavební části rekonstrukce a přístavby byly Slezské stavby Opava, které se jí přihlásily, jak to přímo dokládá jedna ze stran příležitostné medaile vydané ke slavnostnímu zahájení provozu budovy, k němuž došlo 5. září 2003, k odkazu tvůrců architektury ve Slezsku reprezentovaných zvláště jmény J. M. Olbricha, L. Bauera, E. Labitzkého i A. von Stutterheima. Nad počínáním všech výše v tomto odstavci jmenovaných dohlížel stavební dozor Jiří Mucha ze společnosti Garant.

2013-08-29 rektorat1Výsledky odvedené práce nejlépe prověřují roky užívání budovy; přesto hned od počátku neunikly pozornosti širší veřejnosti i zasvěcených. Ještě v září ji navštívil též první rektor SU prof. Martin Černohorský v doprovodu tajemnice České konference rektorů RNDr. Marie Fojtíkové a emeritního rektora Technické univerzity v Liberci prof. Zdeňka Kováře, v říjnu uspořádala SU její prohlídku pro občany města a okolí. Fasáda budovy poté slavila vítězství ve 2. ročníku soutěže „Fasáda Moravskoslezského kraje“ zaštítěné hejtmanem Ing. Evženem Tošenovským v kategorii fasád správních a průmyslových objektů.
Nový vlastník budovy nezapomněl ani na připomínku jejího původního účelu. Ve vestibulu na ně všechny příchozí upozorňuje historické označení objektu, na němž je plně dochován text „Velitelství pěšího pluku 34, technická rota, pomocná rota, hudební četa, velitelství II./34 pol. praporu, 5., 6., 7. polní a 8. kulomet. rota, velitelství dělostřeleckého oddílu 258, 1., 2., 3. baterie, náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 258, radiostanice 3./II“.

Rekonstruovaná budova se zároveň stala jedním ze symbolů současné Opavy. Její prohlídka byla např. zařazena do oficiálního programu zářijových Dnů evropského dědictví, objekt byl vybrán též na pohlednici vydanou Maticí slezskou, na níž jsou představeny nejvýznamnější opavské architektonické dominanty. Nejpodstatnější skutečností však zůstává, že kromě řady studentů, pedagogů a správních zaměstnanců je hojně navštěvován veřejností. Od posluchačů Univerzity třetího věku až k účastníkům dlouhé řady přednášek, konferencí, besed a diskusí s předními činiteli vysokoškolského dění, ale i s osobnostmi z ostatních oblastí společenského života. Při jejich přípravě SU ostatně spolupracuje s četnými partnery, samosprávou města počínaje a nositeli nejrůznějších zájmových aktivit vzdělávacího charakteru konče.

Foto: Slavnostního aktu přestřižení pásky se před rekonstruovanou budovou rektorátu a Matematického ústavu Na Rybníčku v Opavě v září 2003 společně ujali tehdejší rektor prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (vlevo), a jednatel společnosti Slezské stavby Opava Ing. Jan Urbiš.