Projektem Technologické agentury ČR rozvine Ústav veřejné správy a regionální politiky vědeckovýzkumné aktivity

středa 10. července 2013 8:00

2013-07-09 chmelarovaÚstav veřejné správy a regionální politiky (ÚVSRP) Fakulty veřejných politik v Opavě byl úspěšný ve 2. veřejné soutěži Programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA vyhlášené Technologickou agenturou ČR. Projekt pětičlenného týmu vedeného Ing. Magdalenou Chmelařovou, Ph.D., bude řešen od ledna 2014 do září 2015.

 „Projekt Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví navazuje na dřívější aktivity a realizované výzkumné projekty našeho pracoviště, které zastřešily např. Česko-polské fórum a Moravskoslezský kraj,“ říká Ing. M. Chmelařová, Ph.D. Dodává, že zájem o výsledky a spolupráci projevil Moravskoslezský kraj (MSK) a představitelé opavské městské samosprávy. Východiskem projektu je kvantitativní i kvalitativní výzkum aktérů dobrovolnictví ve společnostech a institucích na teritoriu MSK. „Zatímco v regionu Opavska se chceme soustředit na vytvoření mapy nabídky možností, jak aktivně prožít stáří, případně jak cílové skupině seniorů pomáhat, pokud se jedná o zacílení projektu na celý kraj, bude se mapa věnovat zejména problematice dobrovolnictví a jeho forem,“ specifikuje M. Chmelařová vymezené zadání.

Hlavním výstupem projektu budou specializované mapy s odborným obsahem jako syntéza ať už kartograficky, nebo geografickým informačním systémem vyjádřených bodových, plošných, prostorových a případně i časových informací a jejich souvislostí získaných na podkladě výzkumu určitého území. „V tom projekt přísně respektuje programem OMEGA požadované aplikované výsledky. Nezbytnou podmínkou je totiž dokumentace map údaji získanými a interpretovanými příslušnými výzkumnými metodami. Do RIV budou u nich uváděny údaje o jejich využití ze strany poskytovatele,“ objasňuje dále hlavní řešitelka.

V rámci programu OMEGA Technologické agentury ČR je projekt ÚVSRP prvním svého druhu, který byl Slezské univerzitě (SU) v Opavě přijat. „O prostředky agentury jsme se pokoušeli již při prvním vyhlášení tohoto programu před dvěma lety. Tehdy to ještě nevyšlo, ÚVSRP v loňském roce získal jiné projekty, např. na podporu vědy a výzkumu v agendě Moravskoslezského kraje. Teď se nám projekt podařilo včlenit do celonárodních souvislostí, což je jistě jak pro univerzitu, tak pro Opavu i celý kraj výsledek nezanedbatelný,“ hodnotí M. Chmelařová jak z postu odborné pracovnice ÚVSRP, tak proděkanky Fakulty veřejných politik pro informace a rozvoj. SU se přijetím projektu dostala do vybrané společnosti řešitelů z jiných veřejných i soukromých vysokých škol, výzkumných ústavů a předních pracovišť Akademie věd ČR.

Realizace projektu s sebou nese ještě jednu podstatnou skutečnost. ÚVSRP díky němu může pokračovat v již započaté úspěšné praxi aktivně do výzkumu zapojovat vybrané posluchače magisterského studia. „V procesu shromažďování a zpracovávání dat s nimi také tentokrát počítáme,“ potvrzuje M. Chmelařová. „Taková spolupráce se pozitivně odráží nejen na volbě témat diplomových prací, ale především na tříbení klíčových kompetencí studentů, profilaci jejich odborných zkušeností pro praxi a spoluutváření předpokladů pro následné uplatnění nových absolventů oboru Veřejná správa a regionální politika v ní,“ uzavírá M. Chmelařová.

Řešitelský tým projektu
Společně se jmenovanou Ing. Magdalenou Chmelařovou, Ph.D. (na snímku), se na přípravě projektu Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví podíleli doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc., doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc., a PhDr. Věra Juříčková, Ph.D., (všechny z ÚVSRP) a za Centrum empirických výzkumů Fakulty veřejných politik PhDr. Dušan Janák, Ph.D.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015