Ani epilog soutěže mladých prozaiků Hlavnice A. C. Nora v této obci nadšence od práce s literaturou neodradí

úterý 2. září 2014 7:15

Foto: Ivan augustinHLAVNICE - Sborník celostátní soutěže prózy Hlavnice A. C. Nora 2014 už krnovskou tiskárnu Retis Group opustil a organizátoři krásné kulturní tradice se chystají k závěrečnému nadechnutí. Jím se 19. září stane literární večer konaný v Opavě v rámci Bezručova festivalu a o den později hlavnické vzpomínkové setkání, jež za roky se soutěží udělá tečku.

Následující řádky chtějí její historii, úzce spjatou s Ústavem bohemistiky (ÚBK) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, s ujištěním organizátorů, že přece nekončí, že snad zájem mladých adeptů naší prózy poměřit svůj talent a schopnosti s generačními druhy zase (brzy?) vzroste, připomenout. Vzbuzuje totiž obdiv a zůstává příkladem obětavého nakládání s rodícími se kulturními hodnotami, jejich nezištné podpory a nadšeného úsilí je dále rozvíjet.

V květnu 1994 přijel do Hlavnice v Kanadě žijící syn spisovatele A. C. Nora Ing. Jiří Kavan Nor, aby tu, den poté, kdy k jeho prezentaci došlo v Památníku Petra Bezruče v Opavě, představil právě vydané otcovo dílo Život nebyl sen, jež za autorova života vyjít nemohlo. Na besedu s ním přišla více než pětina všech obyvatel obce. Hlavnice se k A. C. Norovi, který v ní prožil léta dětství a dospívání, přihlásila jako ke svému.

Výsledky soutěže mladých prozaiků
Hlavnice A. C. Nora, ročník 2014

1. místo
neuděleno
2. místo
Mgr. Nela Prokešová, Opava
Adam. Příběh člověka.
3. místo
Mgr. Linda Pačková, Ostrava
Na vodstřel
čestné uznání
Bc. Ivana Matoušková, Fulnek
Těsný svět

Když psal Jiří Nor v létě 1993 v Torontu předmluvu k citovaným spisovatelovým pamětem, nemohl tušit, jaký bude mít jeho návštěva v Hlavnici dozvuk. Trvalo totiž jen několik měsíců a samospráva obce s velkou dávkou entuziasmu (pokud se pamatuji, organizátorům zdejších kulturních aktivit nikdy nechyběl), ale též odvahy vyhlásila premiérový ročník nové celostátní soutěže pro mladé začínající prozaiky. Pro ty, kdo by snad pocítili chuť následovat A. C. Nora (1903-1986), jehož prvotina Bürkental způsobila v polovině dvacátých let minulého století v české literatuře nevídaný rozruch.

Už před vyhlášením prvního ročníku soutěže v říjnu 1994 bylo zřejmé, že organizace takové události nemůže spočinout výhradně na bedrech samosprávy. Proto byly podniknuty kroky k rychlému vzniku Nadace Hlavnice A. C. Nora završené její registrací v únoru 1995. Současně probíhala čilá jednání o spolupráci s ostravským střediskem Obce spisovatelů, ÚBK Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, ale též s Magistrátem města Opavy (s posledně jmenovaným o začlenění soutěže do programu kulturního festivalu Bezručova Opava). V září 1995 se Kulturní dům v Hlavnici stal dějištěm vyhlašování prvních vítězů soutěže, které určila odborná porota z přihlášených 99 prací 77 autorů. Členové poroty byli postaveni před úkol posoudit 1472 stránek textu.

V roce 1998 se Nadace Hlavnice A. C. Nora transformovala do Sdružení Hlavnice A. C. Nora, a to v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. Organizátoři soutěže se tedy nově sešli v občanském sdružení registrovaném 29. dubna 1998 a tuto proměnu v její praktické podobě prožili 19. září toho roku. „Vyhlášení výsledků soutěže ročníku 1998 proběhlo pod hlavičkou Nadace Hlavnice A. C. Nora, vyhlášení ročníku 1999 již pod hlavičkou Sdružení Hlavnice A. C. Nora,“ potvrzuje jeho jednatel Ing. Jiří Pecháček, dokumentátor a kronikář soutěže, jehož znalost každého sebemenšího detailu kolem ní udivuje.

Repro: archiv SUSdružení za dobu svého více než šestnáctiletého působení mnohokrát prokázalo věrnost původnímu poslání - udržet v malé obci velkou kulturní událost celostátního dosahu. Nejde však jen o soutěž samotnou, je na ni navázána též výjimečná ediční činnost, jejíž páteř tvoří almanachy přinášející výběr z prací, jimiž autoři zprvu do 30 let, později do 35 let jednotlivé ročníky obesílali. Řada těchto titulů má i jednotnou grafickou podobu, o niž se až dosud zasadili dva výtvarníci, František Černý z Opavy a po jeho smrti Svatoslav Böhm z Krnova. Vedle těchto almanachů vydalo Sdružení Hlavnice A. C. Nora v roce 2003 Bürkental a o rok později publikaci k desetiletí soutěže. Vede podrobný archiv a každoroční vyhlašování výsledků ročníku soutěže je dokumentováno na videozáznamech. Sdružení rovněž úspěšně participovalo na výstavě Opava - město umění a kultury (2003) a o rok později uspořádalo první ročník sympozia výtvarníků Hlavnice - inspirátorka umění. Výtvarníci se potom do Hlavnice sjížděli pravidelně až do roku 2010, přičemž jejich nově vytvořená díla obci zůstala.

A tak se dá po 20 letech bez nadsázky konstatovat, že hodnoty, jimž dalo Sdružení Hlavnice A. C. Nora vzniknout, nebyly snem. Naopak, staly se naplněním „prorocké“ vize formulované Hanou Juračákovou z Ostravy, moderátorkou besedy Jiřího Nora v Hlavnici v květnu 1994, a posléze rozpracované tehdejším starostou obce Cyrilem Kalikou, Jiřím Pecháčkem, Věrou Frydrychovou, Milenou Hamerskou, Danou Kalikovou, Pavlem Nezmarem, Františkem Saliborem a Jiřím Urbancem, tedy těmi, jimž se tuto vizi za přispění dalších, které tu již jmenovat nelze, podařilo zhmotnit.

Letos devadesátiletý spisovatel a publicista Oldřich Šuleř (narozen 1. června 1924 v Ostravě) dal v polovině devadesátých let, tehdy jako představitel Obce spisovatelů, Hlavnici A. C. Nora do vínku slova, na jejichž platnosti se s odstupem času pranic nemění. „Vítám tuto příležitost, abych poděkoval obci Hlavnice a rodině spisovatele A. C. Nora za velký kulturní čin. Chtěl bych poděkovat také autorům. Ono totiž není lehké a jednoduché jít se svou kůží na trh,“ uvedl při vyhlášení vítězů soutěžního ročníku 1996. „Pro českou literaturu je škoda, že soutěž končí,“ dodává v letošním sborníku nesoucím titul „Příběh člověka“ předseda poroty doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc. „To malý zájem autorů a jejich nechuť dál soutěžit nás přiměl k výroku, že končíme,“ vysvětluje Ing. J. Pecháček.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015