Doktorandi a mladí vědečtí pracovníci se sešli v Karviné již posedmé

pátek 21. listopadu 2014 7:47 Autor: Martin Kůs

Foto: Pavlína Pellešová

KARVINÁ - Již posedmé hostila Obchodně podnikatelská fakulta (OPF) v Karviné Slezské univerzity v Opavě prestižní mezinárodní konferenci doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Tentokrát to bylo 7. listopadu a význam setkání mladých vědců z několika zemí umocnil fakt, že letos si fakulta připomíná 10 let od získání akreditace doktorského studia ve studijním oboru Podniková ekonomika a management.

Na konferenci, která probíhala v češtině, slovenštině a angličtině, se přihlásilo 53 účastníků. Kromě účastníků ze Slezské univerzity zde byli zastoupeni studenti z Vysoké školy ekonomické v Praze, Českého vysokého učení v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity v Brně, z Univerzity Pardubice a z České zemědělské univerzity v Praze. Ze Slovenska se již tradičně zúčastnili studenti z Ekonomické univerzity v Bratislavě, z Univerzity Komenského v Bratislavě, z Prešovské univerzity v Prešově, z Technické univerzity v Košicích a ze Slovenské zemědělské univerzity v Nitře.

Záštitu nad konferencí přijal děkan fakulty doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., který také konferenci zahájil. V plenárním zasedání vystoupil s úvodním referátem „Doktorské studium dnes a zítra,“ prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D., vedoucí Ústavu doktorských studií a garant zmiňovaného studijního oboru.

Připomněl nejprve souhrnně výsledky doktorského studia v minulém desetiletí. „Za dobu doktorských studií našeho oboru bylo ke studiu přijato již 266 studentů. Studium ukončilo a doktorský titul Ph.D. úspěšně zatím získalo 49 studentů,“ nahlédl do statistiky prof. Skokan a doplnil, že v letošním roce to bylo již 12 úspěšně dokončených doktorských studijních programů. V současné době zde studuje dalších 75 doktorandů, z toho deset v prezenční formě, ostatní ve formě kombinované, tj. při zaměstnání.

V další části svého vystoupení pak prof. Skokan prezentoval výsledky šetření Doktorandi 2014, které k problematice doktorského studia provedlo v letošním roce Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR. V závěru pak odkázal na webové stránky ministerstva, kde na adrese http://kredo.reformy-msmt.cz/doktorandi-2014 každý najde poutavou formou znázorněné výstupy tohoto šetření v celém rozsahu. Účastníky konference rovněž seznámil se závěry Akreditační komise k hodnocení doktorského studia v ČR, které bylo provedeno v letech 2010-2013 na všech vysokých školách.

„Cílem studia v doktorském programu není jen získávání vědomostí, které se dají jednoduše využít v praktickém životě, doktorský program nemůže ani nahradit profesní vzdělávání, kterého je třeba k výkonu povolání mimo sféru výzkumu a vysokého školství. Posláním doktorského programu je náročná individuální vědecká příprava s důrazem na metodologii vědy a schopnost realizace základního výzkumu,“ citoval mimo jiné prof. Skokan a připomněl také některé nezbytné aspekty tohoto studia, např. samotné studium ve vědecky stimulujícím prostředí, nutnost členství studenta ve výzkumné týmu a udržení úzkého kontaktu se školitelem. „Klíčem ke kvalitě je tedy úzké propojení doktorského studijního programu s výzkumnou činností instituce, jež je profilovaná a dlouhodobě koncepčně budovaná, opírá se o významné osobnosti daného oboru a má kvalitní zahraniční vědeckou spolupráci,“ uzavřel své vystoupení prof. Skokan.

Plenární zasedání bylo ukončeno představením města Karviné, které provedli poutavou formou studenti bakalářského studijního oboru Hotelnictví na OPF.

Na plenární zasedání následně navázalo šest odborných sekcí - Bankovnictví, Finance a účetnictví, Evropská integrace, Podnikání a management, Lidské zdroje a Podnikání a marketing, které garantovali jednotliví docenti fakulty. „Konference ukázala hlavní směry, kterými se zejména doktorský výzkum na fakultách ubírá, přispěla k výměně zkušeností a navázání dalších odborných i osobních kontaktů mezi účastníky. Příští ročník konference je opět naplánován tradičně na počátek listopadu 2015,“ shrnul letošní konferenci prof. Skokan s tím, že výstupem konference bude také vydaný sborník, který obdrží všichni účastníci.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015