Udělení čestného doktorátu Slezské univerzity Alexandru Sharkovskému nezůstalo bez ohlasu ani v zahraničí

středa 26. listopadu 2014 7:18

Foto: Ivan AugustinOPAVA, JESENÍKY - Slavnostní zasedání vědeckých rad a akademických senátů Slezské univerzity (SU), které se konalo 19. listopadu, si vysloužilo ohlas také v zahraničí. Na udělení čestného doktorátu SU uznávanému ukrajinskému matematikovi Alexandru Sharkovskému osobním dopisem reagoval rektor Slezské univerzity v Katovicích Wiesław Banyś.

Blahopřání rektora Slezské univerzity v Katovicích bylo oceněnému předáno na workshopu pracovníků Matematického ústavu uspořádaném ve dnech 20. - 22. listopadu v Jeseníkách, jehož podstatnou část vyhradili přednáškám a konzultacím s A. Sharkovským. „Naše tradiční setkání, při němž se tradičně detailně věnujeme vědecké výkonností odborných pracovníků a doktorandů, jsme tentokrát uzpůsobili účasti čestného doktora. Proto se na něm vůbec poprvé, ačkoli bylo v pořadí už devatenáctým, bude mluvit převážně anglicky,“ uvedl prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., ředitel Matematického ústavu (MÚ), když hosta představoval.

Foto: Ivan AugustinWorkshopu se zúčastnili rovněž další zahraniční hosté, především prof. dr. Francisco Balibrea z Universidad de Murcia ve Španělsku, s níž MÚ pojí dlouholeté partnerské kontakty, a prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc., z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Výklad A. Sharkovského k dynamickým systémům se těšil značné pozornosti posluchačů, kteří po jeho skončení setrvali s přednášejícím v individuálních konzultacích. „Celý průběh setkání byl pro naše pracoviště silným impulsem pro další výzkum,“ potvrdil prof. J. Smítal, jenž se sám pod dojmem výsledků dosažených A. Sharkovským začal problematice dynamických systémů věnovat na počátku osmdesátých let, ještě za působení v Bratislavě. „Dnes se dá konstatovat, že práce z teorie dynamických systémů tvoří na 40 procent všech odborných publikací MÚ,“ potvrdil jeho ředitel.

Ve svém pozdravném dopise oceňuje prof. dr hab. Wiesław Banyś, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, vědecký přínos A. Sharkovského v oblasti matematiky a jeho podíl na mezinárodní spolupráci a profesním rozvoji mladých talentů, jehož si instituce, kterou vede, vysoce považuje. Polští znalci dynamických systémů ostatně s kolegy z opavského MÚ úzce spolupracují. Jen pro ilustraci, mezi účastníky dosud posledního 18. česko-slovenského workshopu z diskrétních dynamických systémů s mezinárodní účastí pořádaného MÚ a konaného v září v Beskydech byli zástupci univerzit z Polska druhou nejpočetnější skupinou účastníků. Čilé kontakty s polským matematickým prostředím korunuje dlouhodobé členství prof. dr hab. Romana Gera ze Slezské univerzity v Katovicích ve Vědecké radě MÚ. Není tomu tak dávno, kdy profesorské řízení na MÚ v oboru Matematická analýza absolvoval Zagfryd Kominek z téže univerzity, a jedním ze současných doktorandů na MÚ je Leszek Szała, absolvent magisterského studia v Krakově (Akademia Górniczo-Hutnicza, AGH).

Foto: Ivan Augustin„V osobnosti A. Sharkovského získala naše univerzita čestného doktora, který, jak se už nyní ukazuje, její jméno zviditelní,“ říká prof. J. Smítal a sám si připomíná, jakou školou mu před časem byly studijní a pracovní pobyty v ukrajinské metropoli. „Znalost ruštiny mi poskytla výhodu v tom, že jsem se s jeho pracemi mohl seznámit v ruském originále a nebyl odkázán na jejich pozdější publikování v angličtině,“ dodává. V té souvislosti akcentuje skutečnost, že dnes nesou Sharkovského jméno také další matematické termíny, např. množiny, prostory či stratifikace. „Tabuli, kterou host našeho workshopu při své výkladu zcela popsal, budeme mazat jen s těžkým srdcem,“ přiznal ředitel MÚ a nedávné udělení v pořadí 13. čestného doktorátu SU považuje za jednu z nejvýznamnějších událostí v patnáctileté historii MÚ.

V průběhu workshopu se jeho účastníci zabývali rovněž hodnocením velkého evropského projektu „Rozvoj vědeckých kapacit Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě“ (CZ.1.07/2.3.00/20.0002), jehož garantem je prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., statutární zástupce ředitele MÚ a prorektor SU pro vědu a zahraniční styky, a manažerem RNDr. Karel Hasík, PhD. Projekt je na MÚ řešen od 1. února 2012 a skončí 31. ledna příštího roku. „Se zainteresovanými odbornými pracovníky jsme konkretizovali aktivity, jejichž realizaci projekt umožnil, především již vydané, do tisku odeslané a přijaté publikace a spolupráci se zahraničními kolegy. Stranou zájmu ale nezůstaly ani otázky udržitelnosti projektu. Během příštích pěti let proto počítáme s uspořádáním dvou konferencí k dynamickým systémům a jedné k integrabilním systémům,“ specifikoval garant prof. M. Engliš.

Přes jeho význam a nezanedbatelný finanční vklad není citovaný projekt v současnosti na MÚ jediným. Z těch nejvýznamnějších možno jmenovat titul Grantové agentury ČR Teorie funkcí a operátorů v Bergmanových prostorech a jejich aplikace řešený M. Englišem v letech 2012-2015. Jmenovaný M. Engliš je dále spoluřešitelem grantu Ústav Eduarda Čecha pro algebru, geometrii a matematickou fyziku (hlavní řešitel prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc., ředitel Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity). V neposlední řadě řeší K. Hasík z MÚ do roku 2015 projekt Rozvoj vědeckých kapacit Slezské univerzity.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015