Nové vedení Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné: vizitky proděkanů a tajemnice

středa 27. března 2013 15:42 Autor: Administrator

Slavnostní inaugurace děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D., proběhla ve středu 27. března. Ve čtyřletém funkčním období povede fakultu se čtyřmi spoupracovníky na proděkanských postech, změna nastala také na pozici tajemnice fakulty. Jaké jsou vizitky členů nejužšího vedení fakulty?

2013-0326 gongolMgr. Tomáš Gongol, Ph.D.

proděkan pro studijní a sociální záležitosti
narozen 1978, odborný asistent, zástupce vedoucího katedry práva

S čím do následujících čtyř let vstupujete?
Post proděkana pro studijní a sociální záležitosti byl v posledních několika letech na Obchodně podnikatelské fakultě vykonáván JUDr. Marií Sciskalovou, Ph.D., na jejíž práci chci navázat. Převzal jsem stabilní útvar, v němž však vidím také prostor pro inovaci. Inovativní kroky by měly vést směrem ke zmenšování administrativní zátěže a zrychlení rozhodovacích procesů uvnitř fakulty. Kromě nezbytných úkolů týkajících se zabezpečení výuky stávajících studijních oborů v souladu s jejich akreditací na nás čeká rovněž řada výzev, jak obstát v silně konkurenčním prostředí ekonomicky orientovaných fakult.

Do jaké míry se změní práce útvaru, který budete řídit?
V prvních týdnech se chci zaměřit zejména na analýzu procesů rozhodování uvnitř fakulty, na jejímž základě bych rád provedl změny směřované zejména k zefektivnění práce útvaru. Cílem je vytvoření standardizovaných postupů pro jednotlivé případy řešené studijním oddělením na základě jasně stanovených pravidel při rozhodování. Studenti by o nich měli být informováni a vedeni k větší odpovědnosti za své vzdělání.
 

2013-0326 lebiedzikDoc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.

proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
narozen 1975, docent katedry ekonomie

S čím do následujících čtyř let vstupujete?
Fakulta letos završí 23 let existence. Za tuto dobu se přes veškeré problémy stala v mnoha směrech respektovanou ekonomicky zaměřenou fakultou především regionálního významu. Mým cílem bude toto postavení upevnit. Toho lze dosáhnout jak nabídkou atraktivních studijních oborů, jejichž výuku zajistí odborně zdatní pedagogové, tak kvalitním materiálně-technickým zázemím. Za důležité považuji zlepšit povědomí o fakultě a jejích aktivitách u široké veřejnosti, potažmo zájemců o studium ekonomických oborů nejen v našem regionu či v ČR, ale také na Slovensku. Jako významnou vnímám spolupráci s praxí - s velkými podniky v regionu i s představiteli sektoru malých a středních podniků. Koneckonců se jedná o potenciální zaměstnavatele našich absolventů. Jejich názory a připomínky k obsahu výuky na fakultě či dokonce jejich zapojení do výuky odborných předmětů mohou tuto výuku zkvalitnit a pro studenty zatraktivnit. Základním cílem musí být vzdělávat odborníky-ekonomy, kteří po absolutoriu budou schopni nalézt pracovní uplatnění na trhu práce.

Do jaké míry se změní práce útvaru, který budete řídit?
Nepředpokládám žádné zásadní či revoluční změny v obsahu či pojetí práce oddělení pro rozvoj a vnější vztahy. Myslím si, že tento útvar odvádí dlouhodobě solidní práci. Nicméně úkolů, které si nové vedení fakulty vytýčilo i v oblasti rozvoje a vnějších vztahů, je cela řada a s touto skutečností se bude zapotřebí vypořádat. Věřím, že za čtyři roky budeme moci konstatovat, že se většinu cílů podařilo naplnit.

2013-0326 stavarekDoc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

proděkan pro zahraniční styky

narozen 1978, vedoucí katedry financí

S čím do následujících čtyř let vstupujete?
Do nového funkčního období vstupuji především s pocitem zodpovědnosti, neboť nový děkan a jeho tým byl zvolen velkou většinou senátorů. Nejen senát, ale i akademická obec tak do nového vedení vkládají velké naděje ohledně budoucího fungování fakulty. Zároveň jsem rád, že budu mít příležitost pokračovat se svými kolegyněmi z oddělení zahraničních styků v započaté práci, která se např. v roce 2012 projevila navýšením studentských zahraničních mobilit o více než 50 procent oproti roku předešlému. Rádi bychom v následujících čtyřech letech pracovali zejména na propagaci fakulty jako vhodného místa pro studium zahraničních studentů, připravili k akreditaci obory vyučované v angličtině a následně se zahraničním partnerem spustili double degree studijní program.

Do jaké míry se změní práce útvaru, který budete řídit?
Oddělení zahraničních styků nečekají žádné personální změny. Plánujeme však určité změny v náplni práce. Na naše oddělení kompletně přejde administrace zahraničních studijních pobytů, která se doposud realizovala ve spolupráci se studijním oddělením. Na druhé straně plánujeme přesun jiných administrativních činnosti na ekonomické oddělení. Uvolní se nám tak značná pracovní kapacita, kterou plně věnujeme podstatě činnosti oddělení, a to rozvoji všestranné spolupráce se zahraničními partnerskými institucemi.

2013-0326 tvrdonMgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum
narozen 1978, odborný asistent katedry ekonomie

S čím do následujících čtyř let vstupujete?
Do následujících čtyř let vstupuji s vědomím, že v oblasti vědy a výzkumu se neustále zvyšují nároky na celkový vědecký výkon univerzit, a to zejména co do kvality. Na fakultách ekonomického zaměření tak roste konkurence nejen v propedeutické oblasti, ale také v oblasti vědeckovýzkumné. Zpřísňování hodnocení dosažených výsledků vědeckého bádání má navíc přímý vliv na financování fakulty, neboť platí přímá úměra - čím menší bude vědecký výkon fakulty, tím nižší budou i příjmy na rozvoj vědy a výzkumu. Kvalitní vědeckovýzkumná činnost je navíc elementární prerekvizitou dalšího zvyšování akademických kvalifikací. Proto se domnívám, že je nezbytné, aby oddělení vědy a výzkumu pomohlo všem akademickým pracovníkům čelit těmto výzvám. Jednak kvalitní servisní činností, jednak např. dalším zvyšováním úrovně fakultního vědeckého časopisu.

Do jaké míry se změní práce útvaru, který budete řídit?
K zásadním změnám došlo už v průběhu minulého roku v souvislosti s nástupem nového proděkana, jenž pokračuje i ve funkčním období nového děkana. Od roku 2012 se konají ad hoc semináře zaměřené na široké spektrum oblastí, jejichž cílem je předat akademickým pracovníkům a doktorandům potřebné informace, případně ulehčit práci při vypracovávání výzkumných projektů. Agenda spojená s vydáváním fakultního vědeckého časopisu Acta academica karviniensia byla přidělena jednomu pracovníkovi, který se mu systematicky věnuje, což se projevilo např. tím, že se signifikantně zkrátila doba recenzního řízení.

2013-0326 sromkovaIng. Miroslava Šromková

tajemnice

Na pozici tajemnice nastoupila jen před několika týdny se záměrem využít svých zkušeností z dlouholetého vedení státní i soukromé střední školy s cílem přispět k budování úspěšné fakulty. Ve smyslu zákona o vysokých školách a statutu Obchodně podnikatelské fakulty (OPF) v Karviné považuje za svůj hlavní úkol řídit hospodaření a vnitřní správu OPF. „V této souvislosti odpovídám za nakládání s příslušnými finančními prostředky v souladu s právními předpisy a podílím se na přípravě a návrhu rozpočtu fakulty a jeho rozpisu,“ uvedla v reakci na otázku po prioritách při výkonu odpovědné funkce.

„V aktuální situaci předpokládám, že oproti předchozím rokům budeme muset vzhledem k poklesu neinvestiční části rozpočtu fakulty více hospodařit tzv. nízkonákladově, tj. zefektivnit provoz, lépe využívat nemovitosti, více šetřit na podpůrných činnostech a zároveň aktivně hledat doplňující finanční zdroje,“ potvrdila dále. Kromě důrazu na hospodaření a správu majetku vidí svou roli zejména v efektivním způsobu poskytování informací děkanovi fakulty, dalším členům vedení fakulty a akademickému senátu. „Samozřejmě mým záměrem je též lepší komunikace s kvestorem a dalšími útvary, které přímo řídí.

Vizi spolehlivě fungujícího útvaru tajemnice vidí ve vytvoření profesionálního pracoviště, jež poskytuje podpůrné ekonomické služby i ostatním katedrám a ústavům. „Očekávám, že budu moci navázat na dobrou spolupráci s těmito pracovišti, kterou zde již v předcházejícím více než půlročním období realizovalo „přechodné“ vedení. „V daném okamžiku monitoruji situaci a držím se reálných úkolů, přičemž se nebráním ani debatě o perspektivách,“ dodala.

AUTOŘI: Ivan Augustin, Martin Kůs, Dagmar Labudková, Michal Novotný

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015