Proběhla konference s názvem Prokletá část – Marginalizované oblasti sociálních věd

úterý 28. března 2017 8:12

2017 03 prokleta cast 4

Autoři: Mgr. Martina Vaculíková, Mgr. Petr Hušek, Ph.D.

OPAVA - Organizačnímu týmu složenému z 12 studentů magisterského a bakalářského studia Středoevropských studií se podařilo uspořádat mezinárodní akademickou a studentskou konferenci, která proběhla na půdě Fakulty veřejných politik SU v Opavě ve dnech 14. a 15. března a na níž zaznělo 33 příspěvků. Konference pořádaná Ústavem středoevropských studií, FVP SU v Opavě a redakční radou studentského odborného časopisu Tmavomodrý svět, vznikla v rámci projektu SGS/25/2016 „Mapování vývoje a fenoménů areálu střední Evropy z historických, sociologických a politologických perspektiv a dalších navazujících oblastí sociálně vědního výzkumu“.

2017 03 prokleta cast 1„Konference sledovala několik cílů, primární spočíval ve vytvoření prostoru, nezatíženého strukturou a požadavky, které jsou kladeny na akademické pracovníky i studenty, a to zejména na kvantitativní ukazatele na úkor obsahu, což vede k problému, kdy kvantita je často jedinou kvalitou. Sekundárním cílem se stalo vytvoření platformy pro setkání akademiků a studentů, na jehož základě může vzniknout nová spolupráce v oblasti publikačních nebo výzkumných aktivit. Další sekundární rovina se dotýkala studentů, studenti ze Slezské univerzity v Opavě dostali příležitost se seznámit s tématy řešenými na jiných univerzitách a rozšířit svůj tematický záběr i mimo rámec výuky předmětů FVP SU a recipročně studenti sociálních oborů z jiných univerzit se mohli seznámit s tématy řešenými na Ústavu středoevropských studií.  Důležitým prvkem je zde motivační aspekt, kdy studenti mohou zjistit, že hlubší zájem o studovaný obor může vést k rozšíření poznatků o zajímavých fenoménech a že nakonec studium není pouze o splnění počtu kreditů a získání titulu. V rámci pořádané konference si studenti mohli také porovnat, jaké dosahují úrovně ve svém vzdělání a badatelské činnosti s kolegy a kolegyněmi na jiných univerzitách. Výsledným efektem může být posílení chuti jak do studia, tak do psaní a aktivnější zapojení do výzkumu a publikačních aktivit ústavu. V současné době na fakultě funguje studentský časopis Tmavomodrý svět, kde studenti mají možnost publikovat odborné články a vyzkoušet si tak tento proces než budou publikovat v prestižnějších nebo specializovanějších časopisech,“ vyjádřil Mgr. Petr Hušek, Ph.D. z Ústavu středoevropských studií FVP SU v Opavě.

Fotoreportáž z konference najdetete na facebooku Fakulty veřejných politik v Opavě

Za Fakultu veřejných politik Slezské univerzity v Opavě se konference účastnil jeden absolvent, dvě studentky magisterského studia a student bakalářského studia oboru Středoevropská studia. Většinou prezentovali dílčí koncepty témat rozpracovávané v jejich závěrečných pracích. Díky účasti získali cenné zkušenosti s prezentací vlastních témat, která není nikterak jednoduchá a rovněž získali i cennou zpětnou vazbu, ať již negativní nebo pozitivní, jenž je může posunout v následujícím dokončení nebo rozpracování jejich prací.

2017 03 prokleta cast 5Hlavním sjednocujícím prvkem konference bylo téma Marginalizovaných oblastí sociálních věd. „V každém oboru jsou mainstreamová témata, která jsou dostatečně pokryta jak publikační, tak výzkumnou činností, v politologii jsou to například teorie politických stran, volební systémy, komparace politických systémů a pak jsou témata zdánlivě na okraji zájmu. Právě tyto neméně relevantní témata, na něž se konference zaměřila, nezřídka posunují sociální vědy k novým horizontům a mění výzkumná i metodologická paradigmata,“ zhodnotil Mgr. Hušek, Ph.D.

Za klíčový výstup konference lze považovat závěrečnou diskuzi prvního dne, kde došlo ke společné reflexi problémů současných sociálních věd a to zejména v metodologické rovině a v oblasti střetu teoretických přístupů především interpretativismu s pozitivismem.

2017 03 prokleta cast 2„Většina příspěvků byla kritických, takže se vymezovaly proti převládajícímu pozitivismu v sociálních vědách. Příspěvky byly různorodé a vysokou úroveň kvality potvrzovalo, že byly postaveny na přímém výzkumu účastníků, nejednalo se tedy o analýzu sekundárních dat, jak bývá obvyklé. Byť byla témata různorodá, jejich přesah do teorie a metodologie byl přenositelný na jakoukoliv jinou badatelskou výseč, např. při zkoumání politických kampaní nebo nacionalismu můžete použít stejnou metodu jako při výzkumu sociálně vyloučených lokalit nebo bezpečnostním výzkumu.“ dodala Mgr. et Mgr. Kateřina Tvrdá, Ph.D. z Ústavu středoevropských studií FVP SU v Opavě.

Jeden z účastníků konference Mgr. Petr Kupka, Ph.D. ze Západočeské univerzity v Plzni hodnotil konferenci následovně: „Na poměry České republiky šlo o unikátní setkání mnoha lidí za účasti předních výzkumníků v oblasti sociálních věd. Téma marginalizovaných oblastí sociálních věd, marginalizovaných v českém kontextu, tvoří to, jakým způsobem se vyvíjí výzkum sociálních věd v kontextu těch zemí, o kterých hovoříme jako o západu. Konference pokryla spoustu zajímavých témat od reflexí současných konceptů, kterými by se dalo vyložit současné směřování České republiky, snaha o znovu promýšlení pozice České republiky v rámci světového systému, prostřednictvím konceptů, které nebyly a nejsou příliš obvyklé, a to např. z pohledu postkolonialismu nebo fenoménu postkomunismu nebo jakým způsobem interpretovat současná islamofobní hnutí a jak je zkoumat prostřednictvím internetu. Zazněly příspěvky ambiciózního charakteru na velmi ambiciózní konferenci v kontextu českých sociálních věd.“

2017 03 prokleta cast 3Konference naplnila a do jisté míry i předčila očekávání organizátorů. Na závěr všichni účastníci kvitovali přínos konference a vyjádřili přesvědčení, že by bylo vhodné pokračovat v setkávání v rámci této nebo obdobné organizační platformy. V tomto ohledu jim organizátoři s FVP SU vyšli vstříc, neboť druhý ročník konference se uskuteční už v příštím roce. Velmi pozitivní reakce všech účastníků a velký regionální rozptyl prezentujících, kteří například přijeli z Univerzity Karlovy, Masarykovi univerzity, Západočeské univerzity v Plzni ale i ze zahraničních univerzit z Polska (Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a Uniwersytet Śląski w Katowicach) a německé Universität Heidelberg potvrzuje úspěšnost konané konference.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015