Mezinárodní tematický seminář "Rodina v širších a užších sociálně vědních kontextech"

pondělí 20. listopadu 2017 15:10 Autor: Martina Vaculíková

 

Autor textu: doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

OPAVA - Mezinárodní tematický seminář s názvem Rodina v širších a užších sociálně vědních kontextech, který se uskutečnil na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě v termínu 8. listopadu 2017, si kladl za cíl budovat kolegiální partnerství akademických pracovníků partnerských institucí.

Společným úsilím všech zúčastněných bylo nastavení časoprostoru pro deklarovaný, angažovaný, participativní projev ke společným a spojujícím akademickým principům.
Celý program s pracovními aktivitami, jež byly pod koordinací docenta Martin Kaleji a s jeho odkazem na požadavky akreditačních procesů, k nastavení společných projektových a vědecko-výzkumných záměrů, směřoval k nalézání a poznávání existujících podob reálné pravdy k tématu „rodina“. Součástí tohoto odborného pracovního setkání akademiků, vědecko-pedagogických pracovníků a funkcionářů bylo hledání jejího dobra v možném kriticky objektivním obrazu prostřednictvím standardních formátů vědecko-výzkumných, případně vědecko-rozvojových potencialit partnerství fakulty s dotčenými institucemi ze Slovenska a Polska.


Prezentace kontextů existujících, vnímaných, častých, případně méně vyskytujících se rodinných schémat v současném společenském pojetí představovala rovinu multidisciplinární. Zapojeni byli pedagogové, psychologové, speciální pedagogové, sociologové, andragogové, ošetřovatelé, ale také odborníci na sex a sexualitu, domácí násilí, náhradní rodinnou péči a nezapomnělo se ani na sociální práci a právo.
Pamatovalo se přitom na exaktní nastavení designu ohraničeného kvalitou, jenž v epistemologii sociálních věd vystupuje jako relativně konstruovaná metodologicky uchopena komponenta. I ta byla tématem společného diskurzu. Docent Kaleja apeloval na platné znění metodiky upravující parametry publikačních výstupů, připomněl dva fakultní odborné a recenzované mezinárodní časopisy Social Pathology and Prevention, Central European Papers a podal zprávu o plánovaném třetím časopise se zaměřením na oblast zdraví a ošetřovatelskou péči.
Dalším bodem mezinárodního sympozia byla otázka diseminace komplementárních, metodologicky a sociálně-vědně ukotvených rodinných schémat, které zahrnují to, co nejen současné trendy přinášejí, ale především to, co umožňuje člověku vnímat, cítit, prožívat a rozumět té či oné sociální realitě. Prostor pro prezentaci vlastních referátů dostali přednášející doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc., s tématem Sexualita a sexuální výchova v rodinném kontextu, polský kolega dr. Michal Wanke prezentoval téma Angażowanie rodziny do oceny jakości terapii, w stronę zintegrowanej ewaluacji leczenia jako procesu społecznego a paní PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D., pohovořila o Náhradní rodinné péči a o specifikách příbuzenské péče.
V závěru pracovního setkání se diskutovalo o možnostech a způsobech uveřejnění konkrétních příspěvků, byly nastavené konkrétní podoby spolupráce pro následné období. Proděkan pro vědu a rozvoj, doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., v roli hlavního koordinátora akce všem zúčastněným poděkoval, popřál všem mnoho elánu do společných aktivit s úspěšným hmatatelným výsledkem.
Seminář byl jedním z výstupu projektu IRP projektu Marketing a propagace na Slezské univerzitě v Opavě, účastnili se jej slovenští zástupci z Katedry špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, polští kolegové z dvou ústavů Instytutu Socjologii a Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego v Opole a byli přítomni také kolegové z Pedagogia Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie.

 

 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015