Výroční mezinárodní vědecká konference ČPdS na Fakultě veřejných politik v Opavě

úterý 20. března 2018 13:00 Autor: Administrator

Autor: doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., Mgr. Martina Vaculíková

OPAVA - Česká pedagogická společnost je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Dnes tvoří členskou základnu společnosti přes 200 pedagogů a ostatních pracovníků působících ve školství, případně pracovníků, angažujících se do otázek výchovy a vzdělávání, a to nejen napříč všemi stupni vzdělání, ale také například do různorodých oblastí mimoškolního vzdělávání, trávení volného času, managementu školské vzdělávací politiky, vědy a výzkumu, nebo také do realizace projektových záměrů.

2018 03 FVP konference 2Společnost má celkem devět zřízených poboček. Poslední devátá vznikla na základě iniciativy jejího prvního a současného předsedy doc. PhDr. et PhDr. Martina Kaleji, Ph.D., na jaře minulého kalendářního roku. Aby byla zřízena zcela nová pobočka, je potřeba získat projevený zájem o její členství minimálně u 12 současných, nebo nových členů. V době založení pobočka evidovala o tři členy více. Dnes jí tvoří celkem 16 členů. Specifickou není pouze svým "noviciátem", ale také počtem funkcionářů ze svých řad, jenž tvoří hlavní výbor společnosti (HV). Mimo předsedy opavské pobočky zřízené při Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě doc. Kaleji, je členkou zmiňovaného orgánu také doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., která mimo jiné zastává funkci vedoucí Ústavu pedagogických a psychologických věd na FVP SU.

Již při zřízení opavské pobočky, jejíž vznik děkan Fakulty veřejných politik, prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. podpořil, funkcionáři společnosti na základě souhlasného stanoviska obou opavských členů HV ČPdS rozhodli o místu konání plánované výroční konference společnosti. Docent Kaleja jako předseda pobočky a bývalý proděkan FVP SU se zasadil o mezinárodní ráz celé konferenční akce. O koordinaci požádal dva ústavy (sociologických a pedagogických věd) Wydzialu Nauk Spolecznych Uniwersytetu Opolski, Katedru špeciálnej pedagogiky Prešovskej univerzity v Prešove, Katedru pedagogických štúdií Žilinskej univerzity v Žilině a Ústav pedagogiky z Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie.  

2018 03 FVP konference 3Výroční mezinárodní vědecká konference České pedagogické společnosti, jak uvádí doc. Kaleja si klade za cíl: „Umožnit setkání odborné, případně laické veřejnosti a prezentaci reflexe z vlastní zahraniční nebo domácí terénní praxe, konstruktivní diskuzi odborníků různých akademických, vědecko-výzkumných, praxeologických a jiných platforem, kterých se téma konference jakýmkoliv způsobem dotýká. Druhý cíl směřuje k prezentaci vlastních odborných názorů, případně diskurzivně analyzovaných postojových schémat reprezentace společnosti jako celku, jako její komponenty. Pamatuje se také na prezentaci výzkumných sdělení, doporučení a nezapomíná se ani na evaluaci, odborné zamyšlení k otázkám řešeného tématu. Poslední cíl konference souvisí s vlastním závěrem z celého konferenčního setkání. Ten bude adresován odborné veřejnosti, bude prezentován v publikačním výstupu, ale také sdělován kolegům zástupců z jednotlivých platforem, účastníky bude interpretován na různých úrovních státní školské politiky.“

Celé mezinárodní setkání neslo název Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství a uskutečnilo se ve dnech 15. - 16. března 2018 na půdě Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Jeho program obsahoval celkem 7 tematických sekcí.

2018 03 FVP konference 5Úvodním slovem přivítal všechny účastníky děkan Fakulty veřejných politik v Opavě prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., který hovořil mimo jiné i o skutečnosti, že se v současnosti objevuje mnoho problémů, se kterými se pedagogičtí pracovníci musí potýkat. Poté doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., který moderoval plenární část zasedání, předal slovo předsedovi České pedagogické společnosti Mgr. Petrovi Najvarovi, Ph.D. Ten v prvé řadě poděkoval za uspořádání konference na půdě FVP a pochvalně se zmínil o vhodně zvoleném tématu konference. Závěrem doc. Kaleja postupně představil jednotlivé zahraniční hosty a zahájil konferenci.

Sekci č. 1, tematicky zaměřenou na „Učitele základních škol a jejich svět“, řídil prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. „Všechny příspěvky byly na velmi vysoké odborné úrovni a prezentovaly výsledky výzkumů, na kterých se referující podíleli, nebo je sami realizovali,“ uvedl moderátor sekce.

2018 03 FVP konference 4V druhé sekci s názvem Přípravné a další vzdělávání učitelů, kterou moderovala doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D., vystoupila i absolventka Veřejné správy a regionální politiky Mgr. et Bc. Martina Matějíček Rozsypalová s tématem Problémy začínajícího učitele jako součást pregraduální přípravy studentů. „Kus práce je za námi a kus práce ještě před námi, je třeba nastavit prostředí tak, aby se stalo otevřenějším veřejnosti a potřebám škol. Akademičtí pracovníci by měli částečně ustoupit ze svých požadavků a ptát se, co školy reálně potřebují,“ zhodnotila přednášející.

2018 03 FVP konference 6Třetí sekci s názvem Sociální a kulturní souvislosti vzdělávání vedla doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD., a zazněly zde různorodé příspěvky polských, slovenských i českých partnerů. Poslední čtyři sekce se dotkly témat Osobnostní a profesní připravenost učitelů, Inovace ve vzdělávání, Sociálněpedagogické a speciálněpedagogické aspekty v profesním rozvoji pracovníků ve školství a Profesní rozvoj, vedení a vzdělávání pedagogů volného času a dalších lektorů v mimoškolním vzdělávání. Jednotlivé části vedli doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D., doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D., doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D. a Mgr. Kamil Janiš, Ph.D. Dvoudenní konference byla zakončena pátečním polednem, kdy doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. poděkoval všem přítomným za účast na konferenci a přínosné poznatky, které zhodnotily výstupy celé akce.


Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015