Tentokrát jde k tabuli ředitel!

středa 25. dubna 2018 11:48 Autor: Administrator

2018 04 12 FVP workshop pedagogove 4

Autor: doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

OPAVA - Pracovní workshop uskutečněný dne 12. dubna 2018, vedený zkušeným pedagogem, lektorem, akademickým pracovníkem a výzkumníkem zároveň, na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, je jedním z výstupů rozvojového projektu, jehož cíle směřují k rovnému a kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a nižšímu sekundárnímu vzdělávání dětí a žáků z marginalizovaných skupin českého obyvatelstva. Projekt „Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí“ (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000239) je financován z prostředků Operačního programu VVV a jeho sestavené (speciálně)pedagogické intervenci předcházela téměř dvouletá realizace celoplošného výzkumu „Sociologický monitoring vzdělávacích vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami v České republice“ (CZ.1.07/1.2.00/47.0009) v intencích vyhlášené výzvy MŠMT ČR.

Hlavní řešitel obou rozsáhlých projektů doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., se svými kolegy výzkumně zkoumal subjektivně vnímanou připravenost pedagogických pracovníků pro práci s třídními kolektivy různé socioedukativní  charakteristiky. Předmětem zkoumání byla mimo jiné čtenářská gramotnost žáků a místní školská politika dvou konkrétních měst. V neposlední řadě výzkumná orientace cílila k předškolní přípravě v institucionalizovaných podmínkách (k výstupům více zde: http://www.slu.cz/fvp/cz/centrum-empirickych-vyzkumu/nase-publikace )

2018 04 12 FVP workshop pedagogove 3Navazující projektový záměr má tedy systemizovanou podobu a jeho pojmenování je příznačné k současným trendům povinného školního vzdělávání. Poukazuje na klíčové subjekty, které se na procesy vzdělávání podílejí, ovlivňují je, čímž představují nemalý zásah do všech oblastí kvality životních perspektiv těch, pro které ve školách jsou, kterým vzdělání zprostředkovávají, nebo do jejichž  vzdělanostních drah profesně vstupují, determinují je.  

A právě zástupce subjektů vzdělávání si docent Kaleja jako odborný garant projektu pozval k účasti na pracovní workshop. Jejich setkání mělo v určitých situacích podobu běžně vedené třídní výuky, uskutečňující se na základních školách, ač jeho účastníky nebyli žáci. Obsah výuky se dotýkal podpory vzájemné efektivní komunikace mezi pedagogickými pracovníky a rodiči, případně sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Účastníci byli různého věku, tvořili reprezentaci zástupců obou pohlaví, byly to osoby s širokým profesním oborovým profilem, vyznačující se různou délkou pracovní zkušenosti, nebo pozicí, kterou na svém pracovišti zastávají. Výčtem těchto faktických skutečností odborný projektový garant v situačním kontextu jako učitel řídící vyučovací proces ozřejmoval pojetí heterogenity, kterou žáci slýchávají v různých prostředích, s různým významem. A jak sám uvedl, nezdálo se, že by všem bylo zřejmé, jaký je vlastně záměr toho, co říká. Aby zajistil plné porozumění nejenom významu slova, ale především pro jaké účely je daná informace o odlišnosti pro něj jako učitele důležitá, uvedl přítomným jako žákům na co vyučující musí pamatovat, když plánuje, realizuje a evaluuje všechny procesy výuky, stejně tak, jako i on sám musel toto učinit. Musel zohlednit, s kým se setká, kdo a s jakým cílem přijde, nesměl zapomenout jejich odborný profil, životní a jiné zkušenosti. Jeho reflexe pamatuje na různost každého, a skutečnost, že nejde o nic špatného. Ba naopak. V návaznosti na to, připomenul výsledky výše uvedeného výzkumu o postojových schématech pedagogů, vyznačujících se negativismem.

2018 04 12 FVP workshop pedagogove 2A čím se reálně vyznačovali jeho žáci a co uzpůsobuje jejich vztahy, komunikaci, celkové vzájemné fungování v daných podmínkách? Nebo co vše může mít vliv na samotné procesy, související s tím, kdo a co má, kdo a co může, kdo a co musí, nebo naopak komu daná věc nenáleží, nebo pro koho není vhodné, aby do něčeho vstupoval? V tomto případě charakteristika výše uvedené heterogenity přináší odpovědi vázané na konkrétní úkony či kompetence jednotlivých „pseudo-žáků“.  Třídu v tomto  pracovním workshopu tvořilo celkem 10 žáků. Dva z nich zastávají funkci ředitele základní školy. Oba jsou z partnerských škol projektu. Jedna se sídlem Ochranova 6/1244a druhá se sídlem Edvarda Beneše 2/961. Jejich aktivní zapojení je pro všechny, jichž se projekt týká, důležité. O tom není pochyb.

2018 04 12 FVP workshop pedagogove 1Obrazně míněno dalo by se říci, že v této sestavě třídního kolektivu v lavicích seděli také absolventky fakulty, které dříve pan učitel učil, zkoušel, vedl jejich závěrečné práce, a které v ten den zjistily, co mají společného. Tím vyučující naznačoval, že daná spojitost byla společná již dříve. A tudíž nevznikla právě nyní. Ona existovala. Měla své spojnice již dávno a nikdo z těch, kterých se týkala, je neoznačoval jako „společné“. Ne, nejsou to speciální vzdělávací potřeby. Ty mají ve své intervenční gesci školní speciální pedagogové, tak jak stojí v příslušném zákoně. A shodou okolností obě žákyně příslušnou kvalifikaci speciálního pedagoga ve své pregraduální přípravě získaly. Kolegyně pana učitele doktorka Kateřina Janků, z jedné perspektivy jako ve třídě přítomná žákyně, dostala úkol a jeho plnění garant projektu řádně průběžně kontroloval. Místy zdůrazňoval jeho plnění. Při individualizaci přístupů ve vzdělávání některých žáků byla nápomocná jedna školní asistentka. Její pracovní profil je poněkud odlišná oproti profilu asistentů pedagoga. Takoví ve třídě nebyli. I vůči ní řídící projektu byl dosti přísný. Kladl ji dotazy, požadoval odpovědi, tázal se jí také na její subjektivní vnímání, pocity a zájmy. A poslední dotaz, který adresoval směrem k této asistentce, byla vlastně řečnická otázka: „A víte, co já celou dobu dělám a proč to dělám?“

2018 04 12 FVP workshop pedagogove 5V simulované výuce byla přítomná jedna maminka, jejíž profese je spjatá s neziskovým sektorem. V minulosti koordinovala na Ostravsku činnost tehdejších romských asistentů pedagoga. Založila neziskovou organizaci a dlouhá léta je členkou Rady Vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny, stejně tak jako sám pan učitel doc. Kaleja. Přestože pracovní workshop pro svou věcnou a synergickou propojenost činností jednoho a druhého projektu, byl všemi zúčastněnými subjektivně zhodnocen pozitivně s argumentem logicky vyústěného cíle edukační reality, které se všichni a společně ocitli, vyučující  chtěl prověřit orientaci v aktuálním stavu realizace projektových činností na každé partnerské základní škole. Ústní zkouška v obou případech před celou třídou u tabule padla na oba ředitele partnerských škol. Skončila s výborným klasifikačním výsledkem. A jak bývá v každé škole zvykem, v tomto případě stejně tak, oba ředitelé škol dostali domácí úkol.

Docent Kaleja všem kolegům, kteří nejenže se schematizované simulace interakční dyády učitel a žáci účastnili, ale především za aktivní participaci na projektových činnostech, za to, že svými kroky uskutečňují a realizují inkluzivní procesy vzdělávání těm, jimž náleží. Poděkoval všem kolegům rovněž za to, že v závěru pracovního setkání společnými silami dospěli k ujasnění si následujících tezí:

-    kdo je pedagog a co ve školství dělá, jaké je jeho místo,
-    kdo je žák, s čím do školy přichází a s čím by měl odcházet,
-    proč existuje ona různost, jak vypadá a co těm, kteří se ve škole setkávají, přináší,
-    na které skutečnosti v průběhu realizace workshopu odborný garant projektu poukazoval.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015