Kulatý stůl se bude věnovat domácímu násilí v českém právním řádu. Má pomoct především polské straně

pátek 8. června 2018 12:05 Autor: Administrator

Autor: Mgr. Petr Fabián, PhD.

Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice bude pořádat ve dnech 14. - 15. června 2018 kulatý stůl pod názvem Domácí násilí v českém právním řádu – teorie a praxe. První den proběhne setkání od 9:00 hodin na Fakultě veřejných politik v Opavě. Druhý den, 15. června, bude setkání pokračovat v Pardubicích. Zasedání se zúčastní zástupci polských partnerských škol, kteří chtějí zmapovat české modely a možnosti implementace těchto modelů do polského systému.

2018 06 20 FVP prevence nasiliSmyslem jednání je věnovat pozornost popisu celého systému domácího násilí v České republice (organizace; koordinace a spolupráce jednotlivých služeb), dále budou projednávány otázky zastupování obětí v soudním řízení a způsob předávání informací mezi službami v rámci jednotlivých postupů i vzhledem k nově zaváděnému nařízení o ochranně osobních údajů (GDPR). Pozornost bude věnována problematice intervence, krátkodobé i dlouhodobé izolace agresora od oběti, vazby a forem trestu. „Další oblastí bude problematika prevence a preventivních programů, podpora obětí domácího násilí a práce s agresorem ve smyslu edukace a terapie. V závěru se budou účastníci setkání zabývat otázkou vzdělávání a kvalifikace pracovníků na různých úrovních práce s domácím násilím, mediace a možnosti jejího využití v předmětné problematice a také nabídka pomoci rodinám ohroženým domácím násilím,“ uvedl k programu Mgr. Petr Fabián, PhD., z Ústavu veřejné správy a regionální politiky Fakulty veřejných politik v Opavě.

Současně setkání umožní rozvoj a navázání dalších vztahů zaměřených na vzdělávání a rozvoj studijních programů Fakulty veřejných politik v Opavě. Zasedání se zúčastní zahraniční partneři z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu a Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. „Setkání proběhne na základě žádosti polských partnerů, kteří mají za úkol zmapovat zahraniční modely, příklady dobré praxe a navrhnout nástroje, které by bylo vhodné implementovat do polského systému,“ doplnil Petr Fabián. Jako první část své práce chtějí polští zástupci zmapovat český systém práce s obětmi i agresory domácího násilí. Získané informace budou sloužit jako zdroj inspirace ke změnám v Polsku. Z českých partnerů se jednání například zúčastní zástupci Policie České republiky (Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Opava), Okresního soudu v Opavě, Probační a mediační služby ČR, Věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava, Elimu Opava, o.p.s., EUROTOPIE.CZ, o.p.s., aj.
Setkání v Pardubicích se zúčastní zástupci SKP-centra, o.p.s., které jako jediné v České republice poskytuje plně služby obětem domácího násilí na území Pardubického kraje.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015