Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc. byl jmenován emeritním profesorem Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě

pátek 15. června 2018 15:59 Autor: Zuzana Urbánková

2018 06 prof Kelemen
FOTO: Ondřej Durczak/ Centrum multimediální tvorby


OPAVA - Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., (na snímku blíže) převzal z rukou děkana Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) Slezské univerzity v Opavě prof. RNDr. Zdeňka Stuchlíka, CSc. dekret se jmenováním emeritním profesorem v oblasti informatiky. Stalo se tak na zasedání Vědecké rady FPF ve čtvrtek 14. června 2018.

Profesor Jozef Kelemen, DrSc. (1951) je pracovníkem Ústavu informatiky Slezské univerzity v Opavě od roku 1994. Jeho profesní růst za uvedené období „charakterizuje“ získání titulu profesor v roce 1997 na Ekonomické univerzitě v Bratislavě v oboru kvantitativní metody a informatika v ekonomii a vědecké hodnosti DrSc. v roce 1998 na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě v oboru výpočetní technika.

Profesor Kelemen působí na Slezské univerzitě v Opavě 23 let, jeho podíl na vybudování Ústavu informatiky a akreditaci všech tří stupňů informatického vzdělávání na FPF SU je významný.

 

Je autorem pěti monografií včetně knihy publikované v prestižním vydavatelství Gordon and Breach, Yverdon, která má významnou citační odezvu (423 zaregistrovaných)

1.    Popper, M., Kelemen, J.:  Expertné systémy. Alfa, Bratislava, 1989, 360 str.
2.    Csuhaj-Varjú, E., Dassow, J., Kelemen, J., Paun, Gh.:  Grammar Systems – A Grammatical Approach to Distribution and Cooperation. Gordon and Breach, Yverdon, 1994, 246 s.
3.    Kelemen, J., Liday, M.:  Expertné systémy pre prax. Sofa, Bratislava, 1996, 201 s.
4.    Kelemen, J., Berka, P., Bureš, V., Horáková, J., Hvorecký, J., Mikulecký, P.: Pozvanie do znalostnej spoločnosti. Iura Edition, Bratislava, 2007, 267 s.
5.    Kelemen, J. a kol.: Kapitoly o znalostnej spoločnosti. Iura Edition, Bratislava, 2008, 295 s.

Je také autorem dalších 31 knižních publikací a vysokoškolských učebních textů z nichž 13 vyšlo v době jeho působení v Opavě.

1.    Kelemen, J. a kol.: Úvod do umelej inteligencie (skriptum). Edičné stredisko UK, Bratislava, 1979, 124 str. (2. vyd. 1981, 3. vyd. 1984)
2.    Rovan, B. a kol.: Matematická informatika II (skriptum). Edičné stredisko UK, Bratislava, 1982, str. 135-162 (člen autor. kolektívu)
3.    Hvorecký, J., Kelemen, J.: Algoritmizácia -- elementárny úvod. Alfa, Bratislava, 1983, 160 str.  (2. vyd. 1987)
4.    Kelemen, J. a kol.: Umelá inteligencia -- programovacie prostriedky (skriptum). Edičné stredisko UK, Bratislava, 1985, 214 str. (2. vyd. 1988)
5.    Hvorecký, J., Kelemen, J.:  Otlettol az algoritmusig. Tankonyvkiadó, Budapest, 1987, 182 str. (50%; rozšířený maďarský překlad položky 3a.3)
6.    Kelemen, J., Nagy, S.:  Bevezetés a mesterséges intelligencia elméletébe. Tankonyvkiadó, Budapest, 1990, 152 str. (2. vyd. 1992, 3. vyd. 1994)
7.    Kelemen, J.:  Myslenie, počítač ... Spektrum, Bratislava, 1990, 264 str.
8.    Kelemen, J., Ftáčnik, M., Kalaš, I., Mikulecký, P.:  Základy umelej inteligencie. Alfa, Bratislava, 1992, 400 str.
9.    Rybár, J. a kol.:  Kapitoly z epistemológie II (skriptum). Edičné stredisko UK, Bratislava, 1994, str. 62-92 (člen autor. kolektívu)
10.    Kelemen, J.:  Strojovia a agenty. Archa, Bratislava, 1994, 110 str.
11.    Kolektív:  Podoby súčasného umenia - Zborník prednášok o súčasnom výtvarnom umení a architektúre. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, 1994, str. 34-38 (člen autor. kolektívu)
12.    Kelemen, J.:  Budoucí Altamira. Votobia, Olomouc, 1995, 140 str.
13.    Kelemen, J., Liday, M.:  Expertné systémy pre ekonómov (skriptum). Vydavateľstvo Ekonóm pri EU, Bratislava, 1996, 141 str.
14.    Jirků, P., Kelemen, J.:  Kapitoly z kognitivní vědy – racionalita z hlediska chování, jazyka a logiky (skriptum). Vysoká škola ekonomická, Praha, 1996, 104 str.
15.    Kelemen, J.:  Postmoderný stroj. F. R. & G., Bratislava, 1998, 136 str.
16.    Kelemen, J., Kubík, A., Lenharčík, I., Mikulecký, P.:  Tvorba expertních systémů v prostředí CLIPS. Grada Publishing, Praha, 1999, 252 str.
17.    Kelemen, J.: Reaktivní agenti. In: Umělá inteligence 3 (V. Mařík a kol.). Academia, Praha, 2001, s. 161-188
18.    Kelemen, J.: Kybergolem – eseje o cestě Adama ke Kyborgovi. Votobia, Olomouc, 2001, 112 str.
19.    Markoš, A., Kelemen, J.: Berušky, andělé a stroje. Dokořán, Praha, 2004, 206 str.
20.    Kelemen, J.: Iné texty. F. R. & G., Bratislava, 2005, 160 str.
21.    Horáková, J., Kelemen, J.: Robot – stroj a metafora 20. století. In: Umělá inteligence 5 (V. Mařík a kol.) Academia, Praha, 2007, s. 43-74
22.    Kelemen, J.: O cestách a hostech (sestavili I. Augustin a H. Černínová). Slezská univerzita, Opava, 2008,  90 s.
23.    Kelemen, J.: Myslenie a stroj. Kalligram, Bratislava, 2009.
24.    KELEMEN, J., Horváth, L.: (guest editors): Preface. Acta Polytechnica Hungarica (Special Issue on Computation and Management). Vol. 10, Issue 2, 2013, pp. 5-7, ISSN 1785-8860 (IF 0,588)
25.    Kelemen, J.: Two particularities concerning robots. In: Pap E. (Ed.): Intelligent Systems: Models and Applications. Springer, Berlin, 2013, pp. 79-91, ISBN 978-3-642-33958-5.
26.    Kelemen, J.: Turing’s three pioneering initiatives and their interplays. In: Csuhaj-Varju, E. et al.: Selected Papers on Intern. Conf. Membrane Computing  2012. Springer, Berlin, 2013, pp. 36-46, ISBN 978-3-642-36751-9.
27.    Kelemen, Jozef. (Ed.):  Proceedings of the 7th International Workshop on Knowledge Management (CD Edition). Vysoká škola manažmentu, Trenčín, 2012 (co-edited with J. Hvorecký and P. Kažimír), ISBN 978-80-89306-18-3.
28.    Kelemen, J.: Turing’s Three Pioneering Initiatives and Their Interplays (Extended Abstract). In Proc. 13th International Conference on Membrane Computing (CMC12), Budapest, Hungary, August 28-31, 2012, pp. 49-54.
29.    Kelemen, J.: Beyond knowledge systems. In: Kelemen, J. et al. (eds.): Beyond Artificial Intelligence. Springer, Berlin, 2013, pp. 85-94, ISBN 978-3-642-34421-3.
30.    Kelemen, J., Lúčny, A.: Model of Freud’s „pleasure pump“ in virtual robots. In: Proc. IEEE 9th International  Conference on Computational Cybernetics,  Obuda University, Budapest, 2013, pp. 353-357, ISBN 978-1-4799-0060-2.
31.    Kelemen, J.: Umenie – dôvod, prečo (ešte) nie sme (ako) stroje. Kritika a kontext 14, No. 44 (2012) 32-33.

Profesor Kelemen se zasloužil o šíření dobrého jména Ústavu informatiky FPF SU v zahraničí v rámci mezinárodní  spolupráce, z níž nejpodstatnější je pravidelná účast v mezinárodních programových výborech konferencí jako European Conference on Artificial Life ECAL (předseda v roce 2001 a člen programového výboru v dalších letech), International Conference on Computational Intelligence ICCC a dalších konferencí. Plodná je odborná spolupráce prof. Kelemena s Gheorghe Paunem a spolupráce s Budapest Tech. V Budapešti (například také na  přípravě jejich doktorskeho akreditačního spisu a v rámci členství v redakční radě časopisu Acta Polytechnica Hungarica). Profesor Kelemen je čestným členem v Maďarské společnosti pro fuzzy systémy.

Profesor Kelemen se výrazně zasloužil o vznik a vybudovaní Ústavu informatiky jako kvalitního vědecko-výzkumného pracoviště, o akreditaci doktorského studia na Ústavu informatiky, kde řadu let působil jako předseda a nyní jako člen Oborové rady doktorského studia.

Všechny uvedené skutečnosti dokládají významnou zásluhu profesora Kelemena na budování informatiky na FPF SU, na formování odborného profilu pracoviště a jeho úspěšnou propagaci v mezinárodním měřítku.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015