Kulatý stůl: domácí násilí v českém právním řádu – teorie a praxe

pondělí 18. června 2018 16:59 Autor: Administrator

2018 06 FVP konference bezpecnost 1Autorka: Bc. Nikol Maďová

OPAVA - Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice uspořádala kulatý stůl pod názvem Domácí násilí v českém právním řádu – teorie a praxe, který se uskutečnil dne 14. června 2018 na půdě Fakulty veřejných politik v Opavě. Následující den pracovní setkání pokračovalo se zástupci Univerzity Pardubice a SKP-centra, o.p.s., které jako jediné v České republice poskytuje plný rozsah služeb obětem domácího násilí včetně odborné práce s agresory. Působnost tohoto centra je na území Pardubického kraje, kde má 7 pracovišť.

2018 06 FVP konference bezpecnost 4Zasedání proběhlo na základě žádosti polských partnerů z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu a Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, kteří v současnosti mapují zahraniční modely a příklady dobré praxe v problematice domácího násilí. Ze zjištěných poznatků pak navrhnou nástroje, které by byly vhodné implementovat do polského systému. A právě zmapování českého systému práce s obětmi domácího násilí jim poslouží jako prvotní zdroj inspirace vedoucí ke změnám v Polsku. Pro zachycení komplexnosti této problematiky se z českých partnerů jednání zúčastnili zástupci Elimu Opava, o.p.s., EUROTOPIE.CZ, o.p.s., Slezské diakonie, Intervenčního centra v Ostravě (Bílý kruh bezpečí), Policie České republiky (Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Opava, Městské ředitelství policie Ostrava), Psychiatrické nemocnice v Opavě, Okresního soudu v Opavě, Věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Opavě a Probační a mediační služby ČR.

2018 06 FVP konference bezpecnost 2Zahájení jednání se ujal Mgr. Petr Fabián, Ph.D., jež po celou dobu konání akce figuroval jako její hlavní koordinátor. Poté co byli přítomní přivítáni prof. PhDr. Rudolfem Žáčkem, Dr., děkanem Fakulty veřejných politik v Opavě. Vedoucí ústavů doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. a JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D., v zastoupení, představily svá pracoviště a sepjetí s danou problematikou v rámci realizovaných studijních programů. Následně svá zaměření a rozsah služeb prezentovali také zástupci jednotlivých organizací.

2018 06 FVP konference bezpecnost 3Smyslem setkání bylo srozumitelně popsat celý systém domácího násilí v České republice. Jednání u kulatého stolu kopírovalo proces, kterým oběť prochází. V prvním bloku byl zhodnocen stávající způsob pomoci osobám, jež jsou domácím násilím ohroženy, případně se v něm nacházejí. Pozornost byla věnována problematice ochrany obětí, ochraně jejich osobnosti a prevenci sekundární viktimizace. Blok druhý se zaměřil na činnost orgánů činných v trestním řízení, penitárni péči, opětovné zapojení oběti do společnosti a terapeutickou práci s obětmi domácího násilí i agresory. Součástí byla rovněž diskuse o způsobu předávání informací mezi službami v rámci jednotlivých postupů i vzhledem k nově zaváděnému GDPR.

Jedinečnost celé akce spočívala mimo jiné v samotném setkání výše zmiňovaných organizací, jelikož vzájemné vyměňování informací a zkušeností není v České republice běžnou praxí. Přínosem bylo také navázání dalších vztahů zaměřených na vzdělávání a rozvoj studijních programů.

Výstupem kulatého stolu bude zpráva, která bude zahrnovat i materiál ze setkání v Pardubicích.

 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015