Na konferenci prezentovalo projektový výzkum také dvanáct studentů

úterý 13. ledna 2015 8:02 Autor: Martin Kůs

Foto: Archiv FVP

Autor: PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.

OPAVA - Stalo se již tradicí, že do výzkumu pedagogů Ústavu veřejné správy a regionální politiky Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě jsou zapojováni studenti navazujícího magisterského oboru veřejná správa a sociální politika studia.

Výsledkem půlročního společného úsilí v rámci projektu „Síť dobrovolnictví, náměty k rozvoji existující infrastruktury a institucionálních kompetencí“ (SGS 3/2014) byla studentská konference nazvaná „Podpora a náměty rozvoje partnerství v oblasti dobrovolnictví a dárcovství“. Ta se uskutečnila 11. prosince 2014 na v Opavě.
V úvodu konference vystoupila doc. Kolibová, která za výzkumný tým (doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc., doc. PhDr. Anna Václavíková, PhDr. Magda Chmelařová, Ph.D., PhDr. Věra Juříčková, Ph.D.) představila tři aktuální realizované projekty Ústavu veřejné správy a regionální politiky.

Foto: Archiv FVPNásledně vystoupilo 12 studentů, z nichž 10 bylo do projektu SGS zapojeno. Libor  Žuffa představil dárcovské programy opavských firem. Lukáš Kročil upozornil na novinky v legislativě týkající se neziskových organizací. Společenskou odpovědnost vybraných firem včetně jejich komparace přiblížila Daniela Pánková. Miroslava Javorková se zaměřila na využití celebrity marketingu ve prospěch fundraisingu neziskových organizací. Jak využít informační a komunikační technologie jako nástroj marketingové strategie zkoumaly dvě práce – Tereza Kolínková se soustředila na firmy a Pavlína Jurtíková na neziskové organizace a jejich podporu dárcovství. Julie Oravová představila Využití myšlenkových map v této oblasti. Jana Kuchařová připravila příspěvek, který sledoval podporu dobrovolnictví v sociální oblasti na Opavsku ve vybraných neziskových organizacích. Kateřina Poláková seznámila účastníky se spokojeností se životem v Opavě. Stranou nezůstalo ani dobrovolnictví a dárcovství v zařízeních pro opuštěná zvířata v Opavě (Jitka Večerková). Konkrétní důsledky reformy Úřadu práce ČR v roce 2011 popsal Richard Korecký. Závěrečné vystoupení patřilo Katce Liškové, která se věnovala vzdělávání seniorů. V neformální diskusi se zapojili pedagogové i studenti.

Slavnostním okamžikem byl křest elektronického sborníku Kolibová a kol. Podpora a náměty rozvoje partnerství v oblasti dobrovolnictví a dárcovství.

Studenti během projektu měli možnost využít svoje znalosti v praxi. Seznámili se s výzkumnými metodami, reálně se věnovali sběru a následně zpracování dat, vytvořili vlastní příspěvek, získali zkušenost s vystoupením na konferenci a diskusí, ve které mohli obhajovat svoje tvrzení. Podíleli se i na organizaci konference, sami ji moderovali. Jejich aktivita je zúročena i publikačním záznamem, který získali z vydaného sborníku příspěvků z konference.  Tyto aktivity všichni studenti potřebují do portfolia svých aktivit, které předkládají u státní závěrečné zkoušky.

Foto: Archiv FVPProjekty SGS považují všichni zúčastnění za velmi užitečné. To, že studentská aktivita není formální, ukazuje i sdělení jedné ze studentek, které poukazuje na největší efekt spolupráce – zapojení do praxe, další motivaci pro práci a konečně lepší uplatnění na trhu práce. Pavlína Jurtíková říká: „ Účasti na projektu si velice cením. Rozšířením a upravením původního textu pro SGS vznikne v rámci mé diplomové práce brožura s návody, které by měly neziskovým organizacím usnadnit orientaci v prostředí internetu. Zároveň jim také představí možnosti, které mohou využít pro získání peněžních či nepeněžních darů v online prostředí. Díky nastudování internetových komunikačních prostředků a osobního zájmu o tuto problematiku mi byla nabídnuta pracovní pozice a to v rámci realizace marketingové kampaně Regionální rady Moravskoslezsko. Kampaň je nyní ve fázi příprav a realizována bude od června 2015. Práce na SGS projektu mi zároveň umožnila začít přemýšlet ,,jinak“ a snažit se pomoci neziskovým organizacím jiným způsobem, než pouhým peněžním příspěvkem. Motivovala mě ke snaze více zapojit znevýhodněné občany do společnosti. Z tohoto důvodu jsem v rámci konference Regionální rady Moravskoslezsko přizvala iniciativu MentalCafé (http://www.mentalova.cz), návštěvníkům tak kávu připravovali mentálně postižení. Dále pak při zadávání objednávky na propagační předměty byla zvolena chráněná dílna, ve které byly vyhotoveny polštáře kachen (nejkačka.eu) s logem úřadu.“

Můžeme se jen těšit na další témata, na kterých budou akademičtí pracovníci a studenti spolupracovat.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015