Projektový tým ÚVSRP má za sebou rok práce, chystá se na zbývající období

úterý 10. února 2015 13:18 Autor: Martin Kůs

Foto: Martin KůsOPAVA – Má za sebou aktivní první rok a před sebou ještě tři čtvrtě dalšího.  Projekt “Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví“ řeší tým odborníků Ústavu veřejné správy a regionální politiky (ÚVSRP) Fakulty veřejných politik v Opavě pod vedením Ing. Magdaleny Chmelařové, Ph.D. Jeho cílem je vytvoření specializovaných odborných map (více v textu z července 2013).

Odborný tým složený z pracovnic ÚVSRP po prvním roce realizace výzkumného projektu má za sebou naplněné výstupy harmonogramu projektu tzn. zpracovanou metodiku implementovanou v několika stěžejních výzkumech primárních zdrojů, které byly zaměřeny na problematiku aktivního stáří, dobrovolnictví a filantropii z pohledu obyvatel Moravskoslezského kraje, dále na problematiku firemní filantropie v regionálním kontextu i na postoje samosprávy a neziskových organizací. Současně byla zpracována SWOT analýza tématu při posuzování klíčových témat projektové orientace:
●   obyvatelstvo a sociokulturní prostředí (ekonomická dimenze),
   veřejná správa a solidarita pomoci (organizační dimenze),
●   partnerství a participace v místní veřejné správě (místní formy spolupráce, partnerská dimenze),
   občanská participace s využitím ICT (začlenění, užitná hodnota, technologická dimenze).

„Sekundární výzkum se zabýval analýzou dat z údajů daňových přiznání, z celkové výše poskytnutých darů a také o počtech subjektů, které podaly daňové přiznání v diferenciaci podle okresů Moravskoslezského kraje u samostatných právnických a fyzických osob,“ upozorňují za řešitelský tým doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc., a Magdalena Chmelařová.

Projektový tým tak získal informace o kvalitě filantropických aktivit právnických a fyzických osob v regionálních souvislostech. Z uvedených zdrojů vznikly datové podklady pro statistické analýzy v aplikaci IBM SPSS a exportem datových struktur podklady pro tvorbu specializovaných obsahových map v programu ArGIS. 
 
Foto: archiv projektu„Současně se kromě výzkumných šetření projektový tým snaží mapovat kontext činností donátora a tak se část řešitelského týmu zúčastnila lednové aktivity Technologické agentury ČR, konkrétně oddělení strategií a analýz, která pořádala setkání na platformě „Ženy ve výzkumu a podnikání“, což je jedním z nejnovějších počinů genderové senzitivity při odstraňování bariér a pro vyrovnávání příležitostí ve společnosti,“ přibližují řešitelky projektu s tím, že v centrále agentury v Praze se sešly ženy pracující ve vědě a výzkumu jak ve vzdělávacích institucích, teoretické sféře či v samosprávách, tak z podnikatelského prostředí. Společným mottem zúčastněných byla výměna zkušeností a inspirace příkladů dobré praxe. S referáty zde vystoupily např. prof. MUDr. Eva Syková, DrSc, prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., FEng, Ing. Olga Girstlová a další.

„Atmosféra a zájem přítomných o problematiku v diskuzích odstartovaly plány o pořádání pokračovacího semináře,“ upozorňují ještě obě zástupkyně ÚVSRP a doplňují, že v únoru se tak uskuteční setkání na téma “Co brání ženám ve výzkumné a řídicí činnosti” se zaměřením na skutečnosti, jak může být Technologická agentura ČR ve svých programech nápomocna  při odstraňování bariér a pro vyrovnávání příležitostí. Obě pracovnice Slezské univerzity v Opavě se už za opavský řešitelský tým aktivně zapojily do realizace tohoto setkání.

Skladba řešitelského týmu projektu v roce 2015
Společně se jmenovanými Ing. Magdalenou Chmelařovou, Ph.D. a doc. PhDr. Helenou Kolibovou, CSc. (na snímku výše) se od ledna 2015 na realizaci projektu podílejí doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc., PhDr. Věra Juříčková, Ph.D., Mgr. Jana Žáčková, Ing. Lucie Kamrádová (všechny z ÚVSRP).

 

 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015