Zlatou medailí byli ponejprv - v říjnu před 15 lety - oceněni rakouský velvyslanec a po něm první rektor

pondělí 30. září 2013 8:03

2013-09-30 zlata medaile rak niesnerOd vzniku Slezské univerzity v Opavě uplynulo celých sedm let, než byla poprvé postavena do situace, kdy v souvislosti s ukončením druhého volebního období rektora prof. RNDr. Martina Černohorského, CSc., pocítila akutní potřebu předat významné ocenění. Po dlouhých úvahách, jak se tohoto úkolu nejlépe zhostit, se zrodila myšlenka zlaté medaile.

Zlatá medaile Slezské univerzity (SU) se tak po čestném titulu doctor honoris causa, který byl však poprvé udělen teprve v roce 2001, stala nejvyšším oceněním, jež může jedinec na půdě naší alma mater získat. Podle čl. 4 platné směrnice rektora č. 18/2011 k udělování medailí SU ze 4. října 2011 se Zlatá medaile SU uděluje významným představitelům vědy, kulturního a veřejného života, a to jako výraz ocenění mimořádných zásluh o rozvoj vědy, kultury, umění, vzdělanosti a akademických svobod, případně o rozvoj SU. K návrhu na její udělení se ve smyslu čl. 9 odst. 2 Statutu SU vyjadřuje Vědecká rada SU, které návrh překládá rektor. Ten také na základě stanoviska Vědecké rady SU o udělení Zlaté medaile SU rozhoduje a vyznamenanému ji předává. Zlatá medaile se uděluje též osobám, jimž byl z rozhodnutí Vědecké rady SU přiznán titul dr. h. c.

Prvními nositeli tohoto vysokého ocenění se 15 lety staly dvě osobnosti, jejichž zásluhy o SU zůstávají nezpochybnitelné. Na slavnostním zasedání Vědecké rady SU ve Sněmovním sále minoritského kláštera v Opavě předal 6. října 1998 rektor prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc., Zlatou medaili SU velvyslanci Rakouska v ČR dr. Peteru Niesnerovi. Ocenil tak jeho určující podíl na vzniku Rakouské knihovny v Opavě, jež byla za jeho přítomnosti slavnostně otevřena v říjnu 1993. Umožnil to velkorysý dar v podobě 2800 svazků, o nějž se nedlouho po svém nástupu na post ambasadora Rakouské republiky v Praze zasadil právě dr. Niesner.

„Nepocházím z rakouské metropole, ale z hlavního města Štýrska Grazu, a když jsem přišel do vaší země, řekl jsem si, že ČR není pouze Praha. A teď přicházím do regionů, které mají také něco společného s naší bývalou společnou vlastí. Proto jsme mimořádně aktivní právě ve vašem regionu a v Opavě jsme se setkali s mimořádně aktivními lidmi s mimořádným zájmem o takovou spolupráci. Byl to prof. Černohorský, který jako první navštívil kulturní oddělení velvyslanectví a navrhl spolupráci,“ uvedl rakouský diplomat ve svém poděkování za ocenění. „Považuji si ho za čest, kterou si úplně nezasloužím,“ dodal dr. Niesner.

Hned následujícího dne, 7. října 1998, se v budově rektorátu SU na Bezručově nám. 13 konalo pracovní zasedání Vědecké rady SU. V jeho programu předal rektor prof. D. Krupka Zlatou medaili SU prvnímu rektorovi prof. M. Černohorskému za jeho zásluhy o budování nově založené univerzity ve Slezsku. V dedikační listině se vyzdvihuje především „vynikající vedení univerzity od jejího samotného počátku a úspěšné úsilí o její začlenění mezi univerzity České republiky“. Prof. M. Černohorský stál v čele SU v letech 1992-1998, přičemž jeho druhé funkční období skončilo v únoru 1998.

Společnost laureátů Zlatých medailí SU se k dnešku rozšířila na čtyři desítky osobností a jednu instituci. Nositelů Zlatých medailí SU máme nyní 29, z toho v jednom případě se jedná o Masarykovu univerzitu (vyznamenána v roce 2001), čestných doktorů je tucet. Někteří z oceněných již nejsou mezi námi. Patří k nim cestovatel Ing. Jiří Hanzelka (oceněn v únoru 1999), papež Jan Pavel II. (oceněn v červnu 1999) či fyzik prof. Ing. Jiří Niederle, DrSc. (čestný doktor SU z listopadu 2005). V análech zůstávají jako dosud posledními, kdo Zlatou medaili SU získali, uvedeni fyzik prof. RNDr. Libor Pátý, CSc., první náměstek ministra školství pro vysoké školy po listopadu 1989, prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., z Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (obor aplikovaná matematika) a astrofyzik prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.

Foto: Dr. Peter Niesner (vlevo), velvyslanec Rakouské republiky v Praze, a rektor prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc., při slavnostním zasedání ve Sněmovním sále minoritského kláštera v Opavě 6. října 1998, na němž prvně jmenovaný převzal Zlatou medaili Slezské univerzity.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015