Výzkum doktorandů Obchodně podnikatelské fakulty podpořilo vedení města Karviné i Moravskoslezský kraj

úterý 4. února 2014 9:33

ReproZávěrečné 4. číslo loňského 13. ročníku recenzovaného vědeckého časopisu Acta academica karviniensia, který vydává Obchodně podnikatelská fakulta (OPF), přináší více než dvě desítky statí a opět potvrzuje, jak užitečnou platformu pro publikování původních prací v oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky a informačního managementu představuje.

Odborní pracovníci či doktorandi OPF do jeho obsahu přispěli čtyřmi příspěvky. Danuta Duda předkládá právní analýzu dohledu nad dodržováním zákona o veřejných zakázkách v Polské republice, Jakub Nantl se zabývá využitím QR kódu pro zajištění nepopiratelnosti a ověřování transakcí, Šárka Sobotovičová se prezentuje statí Režim DPH založený na dni úhrady a konečně autorský tým Štefan Hečko, Petra Janečková, Vojtěch Malátek a Radim Řihák tu uvádí téma Vnímání míry pocitu bezpečnosti občanů města Karviné jako výsledek výzkumu, jenž byl realizován v letech 2011-2012.

Doktorandi katedry společenských věd Ing. Š. Hečko, Ing. P. Janečková a Ing. R. Řihák za vedení školitele doc. V. Malátka při výzkumu spolupracovali s vedením města Karviné a jejich práce našla příznivou odezvu také na krajské úrovni, když byla podpořena v rámci programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji. Zainteresovaní autoři se shodují v tom, že výsledky šetření přinesly cenné informace pro samotné obyvatele města i pro představitele samosprávy, kteří na jejich základě mohou ve spolupráci jak s Policií ČR, tak s městskou policií přispět ke zvýšení pocitu bezpečnosti mezi karvinskými občany.

„Pro účely získání dat byla v rámci realizovaného sociologického výzkumu užita explorativní metoda dotazování. Konkrétní metodou sběru dat pak byl tištěný dotazník,“ konstatují autoři. Distribuci dotazníku zajišťovali doktorandi po dvou liniích. Dodávali je buď sami přímo do domácností, nebo je rozšiřovali prostřednictvím žáků základních a středních škol. Tito žáci dotazníky vyplněné rodiči, případně rodinnými příslušníky staršími 18 let, ve stanovené době odevzdali v jednotlivých školách, odkud si je doktorandi hromadně vyzvedli. „Správně vyplněných dotazníků se sešlo 1112, přičemž šetření se zúčastnilo 633 žen a 479 mužů,“ potvrzují posluchači doktorského studia Š. Hečko, P. Janečková a R. Řihák. Tak bylo dosaženo reprezentativnosti výzkumného šetření. „Na základě propočtů a zkušenostní báze z výzkumů veřejného mínění bylo z 63 530 obyvatel Karviné závazné oslovit alespoň 938 respondentů,“ dokládá doc. V. Malátek s tím, že reprezentativnost vzorku byla dodržena též v rámci všech devíti městských částí.

ReproDotazník obsahoval celkem 14 otázek, z nichž prvních šest sledovalo obecné zaměření pro identifikaci skupiny respondentů. Dalších osm se pak již týkalo vnímání pocitu bezpečnosti obyvatel Karviné. „Šetření ukázalo, že nejčastějšími důvody, které snižují pocit bezpečnosti občanů města Karviné, jsou výskyt problémových skupin obyvatel, četnost krádeží, projevy vandalismu, nedostatečně osvětlené lokality a vysoká pravděpodobnost napadení, případně přepadení,“ sdělují autoři příspěvku. Ve svém výzkumu se dále zabývali rovněž šetřením nejméně bezpečné denní doby, dnů v týdnu, pocity nebezpečí při cestě do a ze zaměstnání a doby jejich trvání i vlivem pocitu ohrožení respondentů na jejich pracovní výkon. „Přímý dopad pocitu ohrožení na pracovní výkon tu potvrdilo vysoké procento dotazovaných,“ jsou doktorandi zajedno.

K hodnocení spolupráce Magistrátu města Karviné s policejními složkami se největší (dokonce nadpoloviční) počet respondentů vlastně nevyjádřil, respektive uvedl, že neví, a proto se k této problematice vyslovit nedokáže. Ti, kdo ke spolupráci formulovali jisté výhrady, je specifikovali v doporučení zvýšit počet pochůzkářů namísto hlídek ve vozidlech, a to zvláště ve večerních a nočních hodinách, a dále v doporučení soustředit policejní složky do problémových lokalit, jimiž jsou ve městě především „Vagonka“, sídliště Karviná 6, lokalita Karviná „Doly“ a lesopark „Dubina“.

„Sumarizace závěrů vzešlých z analýzy dat v rámci realizovaného dotazníkového šetření mezi občany Karviné poukázala na řadu skutečností, na něž by bylo vhodné a prospěšné se při realizaci opatření vedoucích ke zvýšení míry pocitu bezpečnosti ve městě zaměřit,“ hodnotí doktorandi provedený výzkum a věří, že jeho výsledky bude karvinská samospráva efektivně využívat ve prospěch všech občanů.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015