Výzkumná centra tvoří na Filozoficko-přírodovědecké fakultě týmy z Ústavu fyziky a z Ústavu historických věd

středa 19. února 2014 8:37

Foto: Ivan AugustinVe struktuře Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě není už nyní výzkumné pracoviště centra excelence realizující participaci Slezské univerzity na řešení grandiózního projektu IT4Innovations jediným podobným článkem. Nově k němu totiž přistupují čtyři výzkumná centra, jejichž týmy tvoří odborní pracovníci Ústavu fyziky a Ústavu historických věd.

Jedná se tedy o pracoviště, která nejen na této součásti, ale v rámci celé Slezské univerzity dosahují ve vědě a výzkumu dlouhodobě nejvýznamnějších výsledků. Ostatně o tom svědčí i skutečnost, že do roku 2011 byla obě (a dále též Matematický ústav), nositeli výzkumných záměrů. Na Ústavu fyziky (ÚF) byl řešen výzkumný záměr Relativistická a částicová fyzika a jejich astrofyzikální aplikace, na Ústavu historických věd (ÚHV) výzkumný záměr Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy. V pozici hlavních řešitelů v nich vystupovali prof. Zdeněk Stuchlík a prof. Zdeněk Jirásek.

Ani období, jež od ukončení obou výzkumných záměrů uplynulo, neznamenalo pro obě pracoviště přerušení vědeckých aktivit. ÚF v jeho průběhu vykazuje jak např. řešení projektu Grantové agentury ČR „Vysokofrekvenční kvaziperiodické oscilace a vlastnosti kompaktních objektů: teorie vs. pozorování“, tak evropského projektu realizovaného v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Podpora zapojení do mezinárodních sítí teoretického a observačního výzkumu v oblasti relativistické astrofyziky kompaktních objektů“. ÚHV se zase prezentuje třeba jako řešitel projektů „Historizace střední Evropy jako téma na rozvoj lidského potencionálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních vědeckých a výzkumných aktivit“ a „Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace“.

Proto nepřekvapuje, že jmenované ústavy projevily svou iniciativu také ve směru ke zřízení výzkumných center. Jsou hned čtyři a oba se o ně podělily rovným dílem. Nebude tedy na škodu výzkumná centra stručně představit.

Repro: archiv SUVýzkumné centrum teoretické fyziky a astrofyziky vede prof. Zdeněk Stuchlík a dalšími výzkumnými pracovníky jsou tu dr. Claudio Cremaschini, dr. Jiří Kovář, dr. Jan Schee a dr. Petr Slaný, jejich mladšími kolegy pak dr. Martin Kološ a Mgr. Arman Tursunov. V programu centra figuruje základní výzkum v oblasti relativistické fyziky a astrofyziky a jejich napojení na fyziku elementárních částic. „Soustředíme se rovněž na prověřování výsledků teoretických výzkumů s pozorováním odpovídajících procesů ve vesmíru a účast na přípravě satelitních misí na detekci rentgenovského záření,“ doplňuje prof. Z. Stuchlík.

Vedoucím výzkumného centra počítačové fyziky a zpracování dat je dr. Gabriel Török, tým jeho spolupracovníků tvoří dr. Pavel Bakala, dr. Stanislav Hledík, dr. Andrea Kotrlová, dr. Eva Šrámková a dr. Martin Urbanec. Centrum si klade za cíl bádání v oblasti komplexního modelování astrofyzikálních procesů a observačních dat vyžadujícího provázání analytických a numerických přístupů, což předpokládá rozvoj a využití pokročilých externích i vlastních softwarových platforem profitujících z vysokého výkonu aktuálně dostupných počítačů. Také toto centrum počítá s participací na přípravě astrofyzikálních satelitních misí.

Kulturní dějiny Slezska a střední Evropy v období let 1000 - 1800 budou zajímat badatele prvního z výzkumných center utvořeného z pracovníků ÚHV. Pod vedením prof. Rudolfa Žáčka se výzkumný tým ve složení dr. Martin Čapský, dr. Klara Hübner, dr. Dalibor Janiš, prof. Irena Korbelářová, dr. Jaromír Olšovský, dr. Dalibor Prix a dr. Markéta Tymonová se spolupracovníky dr. Radmilou Dluhošovou a dr. Veronikou Čapskou zaměří na výzkum dějin středověku a raného novověku v oblasti Slezska a střední Evropy, v němž ho budou zajímat vybrané problémy jedince a společnosti napříč sociální osou.

Konečně výzkumné centrum pro soudobé dějiny, historickou paměť a kulturní dědictví v období let 1800 - 2000 povede prof. Zdeněk Jirásek. Pro něj i pro doc. Marii Gawreckou, dr. Mariana Hochela, doc. Jiřího Knapíka, dr. Martina Pelce, doc. Pavla Šopáka, dr. Karlu Vymětalovou a doc. Miloše Zapletala se předmětem badatelského zájmu stanou politické a hospodářské dějiny a interetnické vztahy se zřetelem ke Slezsku a česko-německému a česko-polskému pohraničí. Důraz chce odborný tým položit také na výzkum životního stylu a každodennosti především 20. století.

Jednotlivým výzkumným centrům na Filozoficko-přírodovědecké fakultě se budeme posléze věnovat samostatnými texty. Již záhy proto přineseme vizitku výzkumného centra teoretické fyziky a astrofyziky.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015