Evropští dialektologové a geolingvisté se sejdou v Opavě na významné mezinárodní konferenci již podruhé

středa 26. března 2014 9:57 Autor: Martin Kůs

OPAVA – Za několik dní, konkrétně ve dnech 31. března až 2. dubna, se na půdě Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě uskuteční v pořadí druhá mezinárodní konference Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. Hostit ji bude univerzitní budova na Masarykově třídě 37 v Opavě. Organizační výbor konference tvoří PhDr. Zbyněk Holub, Ph.D., doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D, (oba Slezská univerzita v Opavě) a prof. RNDr. Václav Blažek, CSc., (Masarykova univerzita v Brně).

dialektologicka konference

Jak už název konference napovídá, jedná se o vrchol né evropské setkání odborníků věnujících se především otázkám praktického dialektologického výzkumu ve svých zemích. Už pohled na seznam přihlášených napovídá, jaký význam opavská konference má. Kromě českých, slovenských a polských jazykovědců, které často váže i úzká výzkumná spolupráce, se konference zúčastní lingvisté a dialektologové řady dalších států, mezi nimiž nebude chybět zastoupení například Bulharska či Azerbajdžánu.

Konference bude ve svém jednání pracovat ve čtyřech základních okruzích, které budou vždy zaměřeny na konkrétní problematiku. Okruh nazvaný Obecné otázky dialektologie, metodologie a mezioborové vztahy se bude věnovat perspektivě a metodologickým otázkám dialektologických a geolingvistických bádání v současné Evropě, metodologickým otázkám praktického dialektologického výzkumu a zabere také dialekty a mikrojazyky, dialektologii a sociolingvistiku.

Druhý okruh Současný dialektologický výzkum bude mít jako stěžejní bod problematiku výzkumu specifik jazykových rovin. Věnovat se bude rovněž nářečním slovníkům a jejich zpracování, problému utváření nářečního korpusu, včetně využití databází. Třetí okruh dostal název Specifické otázky dialektologie a jeho zájmem bude zejména diachronní bádání v dialektologii se zaměřením na problematiku nářeční frazeologie i idiomatiky, a také nářeční paremiologie. Sem spadají také otázky jazykových atlasů a lingvistické geografie, etnolingvistického výzkumu, stejně jako lingvistické antropologie, popřípadě dialektologie na hranici dalších věd.

Ke slovu se dostanou i ti, kteří jsou teprve na počátku své vědecké kariéry, totiž studenti. Jim a jejich aktivitám v oblasti dialektologie a geolingvistiky je dán prostor ve čtvrtém okruhu, nesoucím název Studentská vědecká a odborná činnost.

Aktivity opavských studentů na poli dialektologie jsou všeobecně známé. Již v minulosti se podíleli na řadě výzkumných projektů (např. v západních a jižních Čechách, ve Slezsku, na tzv. Prajzské atd.) a jejich vědecké příspěvky a výstupy jsou uvedeny v několika publikacích. Mezi ty nejčerstvější patří monografie Současný úzus běžně mluvené řeči na Opavsku, na které se podíleli např. Jana Dobešová, Lukáš Hrmel, Petra Neubertová, Vít Skalička či Monika Žurková, nebo sborník z prvního ročníku konference Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě, vydaný v roce 2011, ve kterém jsou otištěny rovněž příspěvky tehdejších vysokoškolských posluchačů. S některými z nich se na nadcházející konferenci setkáme znovu.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015