Doktorské studium má Obchodně podnikatelská fakulta deset let. Nyní se chce zaměřit na jeho vyšší kvalitu.

pátek 25. dubna 2014 7:03

Foto: archiv SUKARVINÁ - V těchto týdnech si může Obchodně podnikatelská fakulta připomenout malé jubileum. Před deseti lety získala akreditaci doktorského studijního programu Ekonomika a management se studijním oborem Podniková ekonomika a management. Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ho schválila 7. dubna 2004.

Rozhodnutí MŠMT o udělení akreditace, jež se týkala jak prezenční, tak kombinované formy studia, nese datum 10. května 2004 a na Slezskou univerzitu bylo doručeno o tři dny později. A ještě poslední údaje - první posluchači doktorské studium zahájili na podzim 2004 a jeho první absolventkou se stala absolventka bakalářského i navazujícího magisterského studia na Obchodně podnikatelské fakultě (OPF) v Karviné Ing. Jarmila Šebestová. Jako asistentce katedry managementu a podnikání OPF (nyní je odbornou asistentkou na tomto pracovišti) jí byl titul Ph.D. udělen po obhajobě disertační práce „Analýza faktorů ovlivňujících rozvoj malého a středního podnikání v Moravskoslezském kraji“, k níž došlo 5. prosince 2007. Její školitelkou byla doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc.

Repro: archiv SUTolik nedávná historie, nyní již ke žhavé současnosti, k níž aktuální informace poskytl prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D., vedoucí Ústavu doktorských studií (ÚDS) OPF a předseda oborové rady pro obor Podniková ekonomika a management. „Platná akreditace oboru sice vyprší až k datu 30. září 2016, ale to neznamená, že bychom do té doby podléhali sebeuspokojení. Naopak, do konce letošního roku máme povinnost předložit kontrolní zprávu o personálním zabezpečení studijního oboru, publikační činnosti školitelů, aktuálně zpracovaných tématech disertací, o řešených grantech a výstupech absolventů,“ vypočítává prof. K. Skokan.

V jeho analýze, která má vést i k určitým změnám v doktorském studijním programu, se mj. uvádí, že disertační práci až dosud obhájilo 36 kandidátů. „Aktuálním podnětem k zamyšlení je skutečnost vysokého procenta posluchačů, kteří studium ukončili neúspěšně,“ konstatuje a ve vztahu ke školitelům informuje o snaze omezit počet těch, kdo na těchto postech působí jako externisté. Po aktualizaci studijního a zkušebního řádu v loňském roce byla přijata řada opatření, jež sledují další zkvalitnění doktorského studia, a to počínaje zvýšením požadavků na přijímací řízení. V něm se klade důraz nejen na předložení tezí k zaměření studia ze strany každého z uchazečů, ale rovněž na odbornou rozpravu na téma disertace, oborové zaměření kandidáta a jeho rozhled v ekonomii, matematice a statistice. Další součástí přijímacího řízení je i prakticky zaměřená zkouška z angličtiny.

„Strukturu studia z hlediska jeho obsahu a hodnocení podle kreditového systému ECTS (European Credit Transfer System) utváří studijní část, v níž je podmínkou získání minimálně 70 kreditů, a vědeckovýzkumná část, kde je předepsáno nejméně 60 kreditů,“ sděluje prof. K. Skokan. Zbývající kredity do celkového počtu 180 představuje státní zkouška (20 kreditů) a obhajoba disertační práce (30 kreditů). Ve výčtu povinných předmětů, jejichž studium uzavírá zkouška, teď figurují Ekonomická teorie, Matematicko-statistické metody v ekonomii a nově zavedená Metodologie vědecké práce. „Posluchač si podle zaměření práce volí dále z výběru šesti možných minimálně dva předměty, mezi nimiž ale nesmí chybět buď Finanční řízení podniku, či Metody strategického řízení,“ specifikuje vedoucí ÚDS.

Výzkumná zátěž sestává z účasti na řešení výzkumného projektu, publikační činnost (výstupy podléhají odstupňovanému kreditovému hodnocení, přičemž ke státní doktorské zkoušce byl stanoven požadavek nejméně dvou) a volitelný zahraniční studijní pobyt. K obhajobě disertační práce se klade orientační požadavek pěti publikačních výstupů, z nichž alespoň u dvou by mělo být samostatné autorství. Minimálně jeden by měl být navíc publikován v anglickém jazyce.

Minimální počty kreditů jsou stanoveny i pro postup do 2. a 3. ročníku studia, pro konání státní doktorské zkoušky a na standardní dobu studia. Novinkou je také zavedení institutu interní (malé) obhajoby disertační práce. „Další perspektivy doktorského studia na naší fakultě spojujeme se soustředěním na jediný obor, tedy stávající Podnikovou ekonomiku a management, stěžejním zaměřením na zvyšování kvality studia i disertačních prací a s přípravou akreditace oboru s prodlouženou dobou studia ze stávajících tří na čtyři roky v řádném studiu. S ní počítáme v průběhu akademického roku 2015-2016,“ potvrzuje prof. K. Skokan.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015