Den doktorského studia na Obchodně podnikatelské fakultě

pátek 1. dubna 2016 5:30

Foto: archiv OPF Karviná

Autor: prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.

KARVINÁ - Doktorské studium je třetím a zároveň nejvyšším stupněm vysokoškolského studia. Doktorandi, jak se studentům doktorského studia říká, jsou vedeni především k tomu, aby byli zejména schopni vlastní vědecké a tvůrčí činnosti. Po absolvování doktorského studia mohou pedagogicky i prakticky působit na nejvyšších postech ve vysokém školství, vědě, státní správě i v podnikové sféře. Forma prezenčního i kombinovaného doktorského studia je do značné míry přizpůsobena studentům. Hlavní význam je přikládán především samostatné vědecko-výzkumné činnosti.
Během studia prezenční formy pobírají doktorandi stipendium. Studenti kombinované formy mohou získat některé z dalších možných stipendií (sociální, prospěchové). Obchodně podnikatelská fakulta nabízí studium sice jediného, zato velmi významného oboru: „Podniková ekonomika a management“, a to jak v češtině, tak také v angličtině. Doktorské studium je nutné dokončit do 7 let, obvyklá doba studia je však čtyřletá. Podobně jako u nižších vysokoškolských stupňů je studium zakončeno statní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent získá titul doktor filosofie – Ph.D., který se píše za jménem.

Doktorské studium má na OPF poměrně dlouhou tradici, bylo zahájeno v akademickém roce 2004/2005 a za 11 let zde úspěšně absolvovalo celkem 60 doktorandů. V současné době studuje na OPF celkem 59 doktorandů v kombinované nebo prezenční formě.

Dne 17. března 2016 se konal již čtvrtý ročník Dne doktorského studia, na kterém prof. Jaroslav Ramík, vedoucí Ústavu doktorských studií, představil zájemcům doktorské studium, jeho náplň a podmínky přijetí do studia. Doktorské studium na fakultě je zaměřeno na vzdělávání odborníků s moderním vědeckým přístupem k řešení jak teoretických, tak praktických problémů podnikové ekonomiky a managementu, a to ve všech základních funkčních oblastech podniku.

Foto: archiv OPF KarvináNa rozdíl od studia bakalářského a navazujícího magisterského, studium v doktorském programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele - obvykle docenta nebo profesora OPF. Studium probíhá v rámci kreditového systému ECTS a během studia musí doktorand získat 240 kreditů. Přitom absolvuje povinné teoretické předměty, jako je ekonomická teorie, matematicko-statistické metody a metodologie vědecké práce, a dále 2-3 povinně volitelné předměty podle zaměření doktorské práce. Těmi mohou být např. metody strategického řízení, finanční řízení podniku, management inovací, marketing a řízení vztahů se zákazníky, personální management, manažerské informační systémy, banky a finanční trhy nebo účetní a daňové systémy. Součástí studijních povinností je také prokázání znalosti anglického jazyka, což se děje nejčastěji vystoupením doktoranda na některé mezinárodní konferenci či semináři, kde je jednacím jazykem angličtina. Státní doktorskou zkoušku by měl doktorand složit nejpozději do konce 3. ročníku studia.

Vědecká činnost doktorandů spočívá v jejich zapojení do výzkumných projektů a do publikační činnosti, a také v aktivní účastí na odborných konferencích. Příkladem vhodných konferencí pro začínající vědce jsou konference doktorandů, které vysoké školy v ČR pro doktorandy každoročně pořádají (na OPF je to tradiční konference pořádaná vždy počátkem listopadu, v letošním roce proběhne již její 9. ročník). Publikační činnost zahrnuje články ve sbornících k domácím a zahraničním konferencím, kapitoly v monografiích avšak zejména odborné články v recenzovaných vědeckých časopisech. Jako samozřejmost se předpokládá publikování v anglickém jazyce.

Během studia plní doktorandi ještě další odborné úkoly, jako jsou studijní a výzkumné pobyty v zahraničí (u studentů prezenční formy studia se to pokládá za samozřejmost) a také řešení některého výzkumného akademického nebo podnikatelského projektu. Pro studenty prezenční formy studia je také povinností pedagogická činnost na fakultě, tj. vedení seminářů nebo cvičení a rovněž vedení bakalářských prací.

Poměrně obsáhlou prezentaci prof. Ramíka o nejrůznějších stránkách doktorského studia doplnila ještě svými osobními poznatky a zajímavými postřehy doktorandka ing. Zuzana Kiszová. Poté následovala diskuse, v níž se zájemci dotazovali na další podrobnosti spojené s doktorským studiem a zejména s přijímacím řízením do tohoto typu studia.

Shrňme proto nakonec, jak mají postupovat zájemci, chtějí-li svoji další existenci spojit s doktorským studiem na OPF. Nejprve si musí zvolit téma, které je zajímá, a to podle seznamu témat uveřejněných na webu Ústavu doktorských studií. Dále musí sami iniciativně oslovit školitele, uvedeného u každého tématu. Zájemci by se měli podrobněji seznámit se základními poznatky vybraného tématu, k tomu prostudovat dostupné informace a nalézt příslušnou odbornou literaturu, například na Internetu. Povinností zájemce o přijetí do doktorského studia na OPF je písemně připravit svoji stručnou představu - teze budoucí doktorské práce, které po konzultaci s předpokládaným školitelem osobně přednese u přijímací zkoušky. Ta se letos uskuteční na OPF v Karviné 8. září 2016. Uchazeči budou písemně pozváni poté, co vyplní a odevzdají na OPF svoji přihlášku k doktorskému studiu (formulář je k dispozici na webu OPF) a po zaplacení příslušného správního poplatku.

Zájemcům o doktorské studium na OPF se tedy otevírají nové možnosti vzdělávání v národní i mezinárodní odborné komunitě.  Studium a získávání znalostí v doktorském studiu jsou zaručeným vkladem do budoucnosti a znalosti či dovednosti, které doktorandi získají během svého studia, jim už nikdo nevezme. Je zcela na nich, jak je pak uplatní ve svém životě.

 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015